nieuws

Leerlingenvervoer en privacy: mag het BSN worden gebruikt?

15-05-2018

bron: VNG

Hoe zit het met de privacy van personen in het leerlingenvervoer? Is voor de aanvraag van het leerlingenvervoer het burgerservicenummer (BSN) van de leerling nodig, en mag het in de beschikkingen worden gebruikt?

Wet bescherming persoonsgegevens

Artikel 24 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft aan dat wanneer een identificatienummer, zoals het burgerservicenummer (BSN), is voorgeschreven bij wet dit nummer slechts gebruikt mag worden ter uitvoering van die wet, dan wel voor doeleinden die bij wet zijn bepaald. Voor de overheid is dat de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (Wabb). Artikel 10 van die wet stelt dat het BSN slechts door overheidsorganen mag worden gebruikt in het kader van de uitvoering van hun taak. Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens door de overheid is de noodzakelijkheid voor de goede vervulling van de publiekrechtelijke taak (artikel 8 sub e Wbp).

Leerlingenvervoer

Gemeenten zijn op grond van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs verplicht om een regeling vast te stellen op basis waarvan ouders van leerlingen - onder bepaalde voorwaarden - aanspraak kunnen maken op bekostiging van de vervoerskosten van en naar school.

Beschikkingen ter uitvoering hiervan moeten het BSN vermelden van de leerling wiens reiskosten worden vergoed. Het BSN is uniek gekoppeld aan een persoon en is dus noodzakelijk voor het vaststellen van de identiteit van de leerling.

Meer van Sociaalweb

Gerelateerd nieuws

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over het sociaal domein. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer