Magazines

Magazine Pgb in het sociaal domein
Pgb-houders krijgen een bepaalde mate van flexibiliteit en een grote mate van verantwoordelijkheid met bijbehorende verplichtingen. Het vinden van passende kwalitatief goede zorg is stap één. Het beheren van een pgb met alle administratieve facetten is stap twee. Verstrekkers van een pgb dienen aan de hand van voorwaarden te beoordelen of pgb een passende leveringsvorm is:

  • Is het budgetbeheer geborgd?
  • Versterkt het pgb de zelfredzaamheid of wordt deze gewaarborgd?
  • Is de zorg gewaarborgd: veilig, doeltreffend en cliëntgericht?

In deze uitgave zoomen we in op het pgb vanuit diverse invalshoeken: de wet- en regelgeving, de toekenning, het verzilveren van zorg middels een pgb en de meerwaarde van een pgb voor de burger/cliënt met een beperking.

Open het magazine


Magazine Privacy in het sociaal domein
De afgelopen jaren is de aandacht voor privacy en bescherming van persoonsgegevens in het sociaal domein enorm gegroeid. Dit komt enerzijds door de aankomende wijziging in regelgeving met de inwerkingtreding van de AVG. Anderzijds is de hoeveelheid persoonsgegevens en de behoefte aan gegevensdeling bij gemeenten door de decentralisaties begin 2015 alleen maar toegenomen.

In dit nummer worden verschillende aspecten van privacy belicht. U leest tegen welke problemen verschillende partijen in het sociaal domein aanlopen en welke mogelijke oplossingen daarvoor zijn.

Open het magazine


Magazine Fraude
Met grote regelmaat verschijnen in de media berichten over fraude in het sociaal domein. Misbruik van sociale voorzieningen wordt gezien als een ernstig vergrijp. Het vaststellen van fraude is een tijdrovende exercitie. Wanneer is sprake van fraude en in hoeverre is er vervolgens sprake van verwijtbaarheid? In de praktijk blijkt fraude een lastig vraagstuk voor gemeenten.

Als het om fraude gaat is er op het gebied van samenwerking, preventie en bestrijding nog een wereld te winnen.

Open het magazine


Magazine Toegankelijkheid
Toegankelijkheid is een complex onderwerp dat op alle terreinen van het leven betrekking heeft en dat voor verschillende beperkingen (fysiek, verstandelijk of psychisch) andere oplossingen vraagt. Volledige toegankelijkheid blijkt in de praktijk dan ook geen sinecure. Met de ratificatie door Nederland van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking, op 14 juli vorig jaar, is het onderwerp toegankelijkheid extra in de belangstelling komen te staan. Het verdrag roept gemeenten op te werken aan een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen. In deze uitgave leest u hoe diverse gemeenten, groot en klein, op lokaal niveau handen en voeten geven aan inclusief beleid en leest u waar kansen en knelpunten liggen.

Open het magazine


Magazine 18- / 18+
Tegen welke problemen kunnen jongeren allemaal aanlopen in hun ontdekkingsreis naar volwassenheid en op wat voor manieren ondersteunen gemeenten jongeren? U leest er alles over in het gratis online magazine 18-/18+. U leest daarin over een aantal creatieve initiatieven waarmee gemeenten vastgelopen jongeren weer op gang proberen te helpen. Zo leest u in dit nummer over de gemeente Den Haag die schulden opkoopt van jongeren en de gemeente Maastricht die jongeren (weer) aan het werk helpt. Daarnaast deelt Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, in dit magazine zijn visie op de huidige aanpak van jeugdwerkloosheid.

Open het magazine


Magazine Banenafspraak
In dit magazine nemen wij de Banenafspraak onder de loep. Leidt deze tot een inclusievere arbeidsmarkt en hogere arbeidsparticipatie? U leest in dit nummer onder andere hoe de Banenafspraak juridisch verankerd is en wat de quotumhefffing inhoudt. Verder valt te lezen hoe de realisatie van de Banenafspraak in de praktijk verloopt. Zo zoomen wij in op de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord en kijken we welke inspanningen daar zijn gemoeid om de Banenafspraak tot een succes te maken. Daarnaast besteden we in dit nummer aandacht aan andere creatieve initiatieven om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.

Open het magazine


De transformatie in het sociaal domein

Er zijn in de afgelopen jaren veel nieuwe ontwikkelingen afgekomen op gemeenten, zorgaanbieders en burgers. Dit magazine behandelt een paar onderwerpen die belangrijk zullen zijn voor de transformatie de komende jaren. Bijvoorbeeld, waar liggen de grenzen van de zorgplicht in de jeugdwet? Ook biedt dit magazine voldoende stof voor een discussie over het belang van sociale wijkteams, waarbij het ene artikel pleit voor de effectiviteit hiervan en een ander artikel juist pleit voor de afschaffing ervan. Daarnaast een artikel over hoe samenwerking in de wijk van onderop vormgegeven kan worden.

Open het magazine


Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over het sociaal domein. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer