wetten

Kamerbrief: voortgangsrapportage beschermd wonen en maatschappelijke opvang

04-01-2018

Staatssecretaris van VWS, Paul Blokhuis, zet zijn ambitie op het terrein van beschermd wonen en maatschappelijke opvang in een voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer uiteen. Aan bod komen het advies van de commissie Dannenberg, de 'meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang', nieuw verdeelmodel en monitoring van specifieke doelgroepen. Blokhuis stelt in de rapportage dat de toegang van met name de maatschappelijke opvang beter moet.

Commissie Dannenberg

De commissie Dannenberg adviseert dat mensen in de maatschappelijke opvang en beschermd wonen zo veel mogelijk in de eigen omgeving en in "gewone" woningen en wijken moeten worden ondersteund en begeleid. Blokhuis schrijft dat gemeenten momenteel bezig zijn uitvoering te geven aan het advies. De staatssecretaris werkt aan een 'meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang'. Onderwerpen die een plek krijgen in deze agenda zijn o.a.: wonen (mensen moeten zo snel mogelijk weer op zichzelf kunnen wonen); en betere samenhang tussen ondersteuning en begeleiding vanuit gemeenten en begeleiding en behandeling vanuit andere gebieden (waaronder Jeugdwet en Zorgverzekeringswet). Voor de zomer informeert Blokhuis de Kamer over de invulling van de meerjarenagenda.

Specifieke doelgroepen

Blokhuis gaat specifieke doelgroepen beter in beeld brengen: zwerfjongeren, mensen die beschermd wonen en daklozen. De staatssecretaris is met diverse partijen in gesprek over structurele monitoring van het aantal daklozen en mensen in beschermd wonen. Dit jaar starten pilots in tenminste drie centrumgemeenten: Amsterdam, Vlissingen en Arnhem.

Lees hier de Kamerbrief.