wetten

Kamerbrief: Onderzoek kwaliteit en inkomen kinderopvang

04-05-2018

Eind 2016 berichtte de Volkskrant dat kinderopvang in arme buurten gemiddeld slechter op kwaliteit scoorde dan kinderopvang in rijke wijken.(1) Dit was aanleiding voor de Inspectie van het Onderwijs(IvhO) om vergelijkend onderzoek uit te voeren naar de kwaliteit van kinderdagverblijven. In deze brief bericht staatssecretaris Van Ark (SZW) de Kamer over de bevindingen van de IvhO.

In de studie heeft de IvhO onderzocht of er een relatie is tussen het inkomen van ouders en de kwaliteit van een opvanglocatie. Uit de resultaten blijkt dat er geen aanleiding is om aan te nemen dat kinderen uit lagere inkomensgroepen aanzienlijk vaker naar kwalitatief minder goede kinderdagverblijven gaan dan kinderen uit hogere inkomensgroepen. Hoewel er een klein verschil is waargenomen (kinderen uit lagere inkomengroepen gaan ongeveer 3-5% vaker naar locaties met handhavingsadvies of met relevante tekortkomingen), ligt dit percentage dusdanig laag dat de IvhO geen reden tot zorg ziet.

Een meer significante conclusie uit het onderzoek is dat grote locaties de wet- en regelgeving beter naleven dan kleine verblijven.

De staatssecretaris is blij met de uitkomsten, en ziet dan ook geen reden voor aanvullende maatregelen. Zoals eerder aangegeven zal Van Ark in gesprek gaan met GGD GHOR Nederland, om de herijking van het huidige risicomodel kinderopvang te bespreken.(2)

Zie hier de kamerbrief.


_________________________

(1) 'Zorgen over groot deel Nederlandse kinderopvang, vooral in arme wijken' de Volkskrant, 22-11-2016.

(2) Kamerstukken 2017-198, 31322, nr. 350.