wetten

Kamerbrief: brandveiligheid seniorencomplexen

12-02-2018

Naar aanleiding van berichtgeving in De Telegraaf van 2 februari jl. dat "[h]et wettelijk minimaal vereiste brandveiligheidsniveau bij grote gebouwen met veel senioren in Rotterdam (...) onvoldoende [is]"(1), verzocht Kamerlid Krol (50plus) minister Ollongren (BZK) om tekst en uitleg. In deze kamerbrief licht de minister toe welke maatregelen er genomen kunnen worden.

Ten eerste stelt de minister dat de gemeente op grond van de Woningwet gebouweigenaren kan opleggen een bestaand gebouw te laten voldoen aan de nieuwbouweisen (in tegenstelling tot de eisen voor bestaande bouw), als de gemeente ervan overtuigd is dat het gebouw in kwestie niet voldoende brandveilig is en deze constatering goed onderbouwt.

Ten tweede belooft de minister strengere eisen tegen rookverspreiding op te nemen in het toekomstige Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL).

Ten slotte geeft de minister aan dat de gemeente brandveiligheid een hogere prioriteit kan geven door het op te nemen in de prestatieafspraken tussen gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties, waaraan de corporaties verplicht zijn bij te dragen.

Zie hier de kamerbrief.

(1) 'complexen met senioren niet brandveilig' De Telegraaf