Stimulansz

Artikelen

Opties inzet jeugdhulp zonder toestemming ouder(s) met gezag

24-04-2018

Als er jeugdhulp wordt ingezet voor een kind jonger dan 16 jaar, is er in principe toestemming nodig van beide ouders met gezag. In de praktijk komt het alleen steeds vaker voor dat één van de ouders geen toestemming geeft, waardoor de hulpverlening vastloopt. Ook krijg ik steeds vaker de vraag wat hulpverleners kunnen doen als één van de ouders geen toestemming geeft. In dit artikel leg ik daarom uit hoe hulpverleners deze situatie kunnen voorkomen en wat de opties zijn als één van de ouders met gezag weigert om toestemming te geven.

→ lees meer

De integrale bril: een frisse kijk op vraagstukken van jongeren in kwetsbare posities

11-04-2018

Hebt u wel eens de integrale bril opgezet? Met deze bril kunt u in- en uitzoomen: in plaats van alleen naar die ene vraag van de jongere te kijken en daar een oplossing voor te bedenken, kijkt u naar het grote geheel. En ineens valt het u op dat er niet alleen een probleem op bijvoorbeeld het gebied van geld speelt (de vraag waar de jongere mee kwam), maar ook op het gebied van wonen, zorg, de relatie met de ouders etcetera. Had u de bril niet opgezet, dan had u dat gemist. En dan was het probleem met geld misschien wel goed opgepakt, maar waren de andere problemen blijven liggen. En daarmee weet u één ding zeker: deze jongere ziet u vroeg of laat weer terug bij een ander loket.

→ lees meer

Hoe vindt de jongere de weg naar schuldhulpverlening?

27-03-2018

Veel jongeren weten niet waar ze kunnen aankloppen voor hulp bij financiële problemen. Soms weten ze ook niet dat er speciale voorzieningen zijn waar ze gebruik van kunnen maken. Is dat een probleem?

→ lees meer

Ontschotten voor kwetsbare jongeren in het Sociaal Domein: wie durft?

21-03-2018

Een kwetsbare jongvolwassen vrouw van 18- meldt zich bij uw gemeente met een probleem. Er is een oplossing maar die past niet precies binnen de kaders van de Jeugdwet, Wmo of Participatiewet. Daardoor moet er eventueel gekozen worden voor een oplossing die wel wettelijk passend is maar veel duurder. Herkenbaar of niet? De schotten in het Sociaal Domein bepalen dan de te kiezen route. Zou dat niet anders moeten of kunnen?

→ lees meer

Jongeren in het sociaal domein: 5 problemen én de oplossing

20-02-2018

Stel. U wilt graag saucijzenbroodjes maken. Voor brooddeeg gaat u naar de bakker en vervolgens gaat u voor het saucijsje naar de slager. Daar moet u tot uw verbazing een aanvraagformulier invullen. De slager schat uw zelfredzaamheid hoog in en geeft u een koe om daar zelf een saucijs van te maken. Verbijsterd gaat u terug naar de bakker, die uiteindelijk de koe van u overneemt en met de slager aan de slag gaat om samen een saucijs voor u te maken. Klinkt dit gek? Behoorlijk! Maar uit het rapport van de Inspectie SZW (1) blijkt dat dit wel zo werkt voor jongeren die een uitkering nodig hebben.

→ lees meer

Jeugdparticipatie als een feestje

14-02-2018

De vraag kwam van een instelling voor ambulante jeugdhulp: ‘We willen cliëntenparticipatie samen met jongeren en hun ouders vormgeven, maar het is ontzettend lastig. De jongeren en hun ouders willen zo kort mogelijk bij ons op traject zijn en ze hebben heel andere sores aan hun hoofd dan meedenken met ons beleid. De cliëntenraad die we hadden was binnen een jaar weer weg. Hoe pakken we dit aan?’. Een zeer herkenbaar geluid als het gaat om jeugdparticipatie.

→ lees meer

Doen omdat het moet? Echt niet!

13-02-2018

Het belang dat professionals vanuit intrinsieke motivatie privacybewust handelen.

→ lees meer

Gegevensuitwisseling in het sociaal domein

09-02-2018

Privacy en gegevensuitwisseling in het sociaal domein zijn twee zaken die lastig combineren. Van gemeenten wordt aan de ene kant gevraagd dat ze integraal werken, over de schotten van de verschillende rechtsgebieden heen kijken naar de burger in al zijn facetten. Doen wat nodig is en maatwerk bieden zijn veel gehoorde uitgangspunten. Aan de andere kant kunnen de verschillende afdelingen van de gemeente achter die schotten de beschikbare informatie over die burger niet zomaar met elkaar delen op grond van privacywetgeving. Deze regelgeving is complex en niet eenvoudig toe te passen. Hoe kun je het integraal werken nu zo inrichten dat je en efficiënt werkt en ook de privacyregels in acht neemt? Dat is een vraag die bij veel gemeenten speelt.

→ lees meer

Pleegzorg voor iedereen – deel 2

26-01-2018

Kinderen die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen, worden bij voorkeur opgevangen in een pleeggezin. In de praktijk is dit voor veel kinderen helaas niet mogelijk vanwege het tekort aan beschikbare pleeggezinnen en de hoge uitval onder bestaande pleeggezinnen.

→ lees meer

Pleegzorg voor iedereen – deel 1

11-01-2018

In de Jeugdwet staat dat kinderen die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen bij voorkeur in een pleeggezin moeten worden opgevangen. Alle kinderen hebben namelijk het recht om op te groeien in een liefdevol gezin.

→ lees meer

Wat kunnen gemeenten leren van de tweede overall SCP rapportage sociaal domein?

12-12-2017

Op landelijk niveau is de 2e overall rapportage van het Sociaal en cultureel planbureau verschenen. De rapportage is 475 pagina’s dik. De samenvatting 35 pagina’s. De rapportage steunt sterk op eerder verschenen onderzoek, dat ook al goeddeels bekend is. Wat kunnen gemeenten hier van leren?

→ lees meer

Arbeidsparticipatie, wat u kunt leren van de bakker van Ben & Jerry’s?

29-11-2017

Het Amerikaanse bedrijf Greyston Bakery bakt al sinds 1982 brownies (o.a. voor Ben & Jerry’s). Dat is niet zo bijzonder, zult u zeggen.

→ lees meer

Handhaven 3.0: zorg verlenen, kwaliteit verbeteren en sanctioneren

10-11-2017

Handhaven binnen het sociaal domein is een ongelooflijk veelzijdig en mooi vakgebied. Dat is het altijd al geweest, maar nu vraagt de transitie in mijn beleving om een herpositionering van de handhaver. Een centrale positie. De handhaver moet waar nodig zorgen dat burgers de uitkering of hulp krijgen die ze nodig hebben, de kwaliteit van de organisatie nauwlettend in de gaten houden en continu verbeteren en tot slot sancties opleggen als hulp of uitkering onterecht wordt verstrekt.

→ lees meer

Fraude in de Wmo 2015

09-11-2017

De Wmo 2015 biedt mensen met een beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen, ondersteuning bij participatie en zelfredzaamheid. Het doel van de Wmo 2015 is het mogelijk maken voor mensen om langer thuis te kunnen blijven wonen en deel te kunnen nemen aan het dagelijks leven. Als iemand daarbij problemen ondervindt die hij niet zelf of binnen zijn eigen omgeving kan oplossen, kan de gemeente passende ondersteuning bieden. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een woonvoorziening, een vervoersvoorziening, een rolstoel of om hulp bij het huishouden.

→ lees meer

Mantelzorg is topzorg

08-11-2017

De man van mevrouw Klaassen heeft niet aangeboren hersenletsel (NAH). Hij is daardoor veranderd van een actieve en zelfstandige man in een passieve en afhankelijke man. Zonder sturing en hulp zou hij de hele dag in bed blijven liggen. Mevrouw Klaassen is 77 en de hele dag druk met het helpen van haar man. Ze neemt het hele huishouden op zich en de volledige zorg voor haar man. Ze moet hem helpen met uit bed komen, ze helpt bij het douchen en aankleden, ze neemt alle regelzaken over, gaat mee naar specialisten, helpt haar man met eten, ze probeert hem aan te sporen tot activiteiten en ga zo verder. Mevrouw staat er helemaal alleen voor. De kinderen hebben hun eigen gezin en werk. Vrienden wil mevrouw niet lastig vallen. En dus zorgt ze. Dag en nacht. Alleen.

→ lees meer

Hulpverlening met een blik op de toekomst

03-11-2017

Kwetsbare jongeren van nu vormen de kwetsbare gezinnen van de toekomst. En deze gezinnen doen vroeg of laat een beroep op hulp van de gemeente. Daarom moeten gemeenten nu investeren in kwetsbare jongeren om op de lange termijn meer hulp te voorkomen. Met deze boodschap besluit het Toezicht Sociaal Domein haar laatste onderzoeksrapportage ‘Ook voor kwetsbare jongeren een passende toekomst’(1). Dit is op zich geen schokkende of zelfs nieuwe boodschap, maar het is wel een boodschap die gevolgen heeft voor de manier waarop veel gemeenten nu werken. Want wanneer de reguliere hulp van gemeenten een preventiever karakter krijgt, zullen de effecten op de lange termijn belangrijker worden bij de keuze welke hulp er ingezet wordt. Het gaat immers niet meer alleen om nu, maar ook om de jaren die nog gaan volgen. Maar hoe bepaal je als professional wat de effecten op de lange termijn zullen zijn? En hoe bepaal je wat er nodig is om deze effecten te behalen?

→ lees meer

Verhalen kunnen niet zonder cijfers (en andersom)

20-10-2017

Van elkaar leren, dat is het doel. Want hoewel elke gemeente haar eigen identiteit heeft, een eigen bevolkingssamenstelling en unieke economische omstandigheden, hebben ze allemaal te kampen met dezelfde problemen in het sociaal domein. De oplossing lijkt simpel; laat vooral niet iedereen zijn eigen wiel uitvinden, maar leg het oor te luisteren bij anderen en bedenk dan een oplossing op maat voor de eigen gemeente. Klinkt goed, maar hoe kunnen we dit realiseren?

→ lees meer

Het dilemma bij autobezit

13-10-2017

Bij het ontvangen van een bijstandsuitkering hoort een groot aantal regels. Dat is prima, maar dan moeten die regels wel duidelijk zijn. Er staan namelijk behoorlijk zware sancties op het overtreden van deze regels. Over de exacte uitleg van sommige regels zijn zelfs de professionals het niet eens. Hoe kan de burger dan precies begrijpen wat er van hem wordt verwacht? Hier bespreek ik één van de dilemma’s, namelijk autobezit en bijstand.

→ lees meer

Toezichthouders komen en gaan, maar toezichtbeginselen blijven bestaan

06-10-2017

De taak van het College bescherming persoonsgegevens (CBP), roepnaam Autoriteit Persoonsgegevens (AP), is toezien of organisaties zich houden aan de wet- en regelgeving voor het gebruik van persoonsgegevens. Deze toezichthouder beschikt over een stevig instrumentarium bij overtredingen van bepaalde voorschriften die de bescherming van persoonsgegevens betreffen. De Autoriteit Persoonsgegevens kan zelfs boeten opleggen die hoog kunnen oplopen. De angst daarvoor wordt soms zwaar aangezet. Maar niemand kan door de AP worden overvallen met een hoge boete (meer dan ca. € 8.000,-), want bij de hoge bedragen moet eerst een bindende aanwijzing worden gegeven. Die boete is pas aan de orde als de aanwijzing niet wordt uitgevoerd. De AP kan beleidsregels maken. Beleidsregels concretiseren hoe de wet tot uitvoering komt, maar kunnen naar hun aard nooit buiten de wet treden. De AP heeft in de afgelopen periode duidelijke kaders neergezet, ook voor de uitvoering van regels in het sociaal domein. Voor de Participatiewet vallen er 2 op:

→ lees meer

VN-Verdrag Gehandicapten en stemmen: nog een lange weg te gaan!

29-09-2017

Recent heeft de Tweede Kamer gesproken over de verkiezingen van 15 maart. Eén van de punten die aan de orde kwam was dat het niet (meer) toegestaan is samen met iemand het stemhokje in te gaan om te helpen.

→ lees meer

Speaking minds: jongeren denken mee over armoedebeleid

27-09-2017

Sprekende gedachten. Een mooie naam voor een inspirerend project waarin jongeren meedenken over armoedebeleid. Speaking Minds koppelt jongeren en beleidsmakers van gemeenten aan elkaar en geeft jongeren, die meestal niet gehoord worden, een stem. Speaking Minds is een initiatief van Save the Children, Defence for Children en Stimulansz.

→ lees meer

Privacy makkelijk gemaakt?

22-09-2017

Sanne, kun je een handig schema maken waarop we in één oogopslag kunnen zien welke informatie er tussen de verschillende afdelingen van de gemeente mag worden uitgewisseld? Als ik een euro kreeg voor elke keer dat me deze vraag me is gesteld, was ik nu rijk!

→ lees meer

Uit de Wmo-praktijk: Samenwerken is versterken

13-09-2017

Via de voortuin die vol staat met afgedankte meubelen bereik ik de voordeur van meneer en mevrouw de Bruin. De bel is stuk en ik klop op het raam. Meneer de Bruin doet open. Binnen is de rommel nog groter dan buiten. Om bij de zitbank te komen, volg ik een ‘paadje’ tussen opgestapelde spullen en tijdschriften. De stank die 6 huispoezen produceren, beneemt me bijna de adem. Daar, in het hoekje van de bank, zit mevrouw de Bruin. Namens haar is via een MEE-consulent een aanvraag gedaan voor voorzieningen vanuit de Wmo. Het jaar is 2009 en bij de gemeente waarvoor ik werk is nog geen sprake van meldingen, keukentafels of wijkteams.

→ lees meer

Vernieuwen van cliëntenparticipatie? Waar is dat voor nodig?

08-09-2017

Er wordt veel gesproken over vernieuwing van cliëntenparticipatie. Het lijkt wel of cliëntenparticipatie is vastgelopen. Want waar komt de roep om vernieuwing anders vandaan? Met het oog op decentralisatie en transities in het sociaal domein en daarmee gepaard gaande nieuwe doelgroepen voor gemeenten moet nu alles anders, zo lijkt het.

→ lees meer

Ik ben niet volwassen!! Behandel me dus ook niet zo!!

06-09-2017

Ongeveer 15 procent van alle jongeren van 16 tot 27 jaar heeft problemen die zij niet zelfstandig op kunnen lossen. Gemeenten hebben een belangrijke taak bij het organiseren van hulp voor deze jongeren. Maar in de praktijk blijkt dat veel gemeenten hier moeite mee hebben. Dit geldt met name voor het organiseren van de hulp voor jongeren met ernstige of meervoudige problemen. Dat gemeenten hier moeite mee hebben, is niet verwonderlijk als je kijkt naar de houding van gemeenten (en de overheid in het algemeen) ten opzichte van meerderjarige jongeren en de behoeften van deze groep. Ik pleit daarom in dit artikel voor een andere, meer flexibele en proactieve houding van gemeenten ten opzichte van meerderjarige jongeren.

→ lees meer

Jinek en de bijstand

24-08-2017

Er is onlangs veel te doen geweest over de uitzending van Jinek over experimenteren met de bijstand. Hoe zat het ook al weer?

→ lees meer

De Wmo-consulent: oplossingsgerichte praatpaal!

23-08-2017

Een Wmo-consulent is een veelzijdig professional: een kei in luisteren en analyseren. Sterk in het samenwerken met cliënten en andere professionals. Voorloper bij het bedenken en inzetten van oplossingen. Werken als Wmo-consulent verveelt nooit!

→ lees meer

18+: Help ons door het woud van regels

21-08-2017

Lars is bijna jarig. Reden voor een feestje! Zijn ouders denken daar toch anders over want Lars wordt 18 en zij vrezen een hoop veranderingen na deze verjaardag. Lars heeft niet aangeboren hersenletsel (NAH) en woont bij zijn ouders in huis.

→ lees meer

Beschut werk: werken in armoede of met perspectief?

11-08-2017

Er zijn gemeenten die er voor kiezen alleen beschut werk aan te bieden tussen de 0,6 en 0,8 fte. De overwegingen hiervoor zijn divers:

→ lees meer

OVSE constateert niet naleven VN-Verdrag bij verkiezingen

31-07-2017

Recent heeft de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) een rapport uitgebracht over de laatste verkiezingen die in maart zijn gehouden. Daarbij is geconstateerd dat in strijd is gehandeld met het VN-Verdrag voor de rechten van personen met een handicap.

→ lees meer

Uit de Wmo-praktijk: Maatwerk is rekenwerk!

27-07-2017

De situatie: Jan is 28 jaar oud en hij is schizofreen. Hij hoort stemmen die hem vervelende opdrachten geven en hij voelt zich continu opgejaagd en bekeken. De klachten zijn begonnen toen hij 19 was. Met medicijnen zijn de klachten onder controle en wordt een psychose voorkomen. Jan woont zelfstandig in een flatje en dit gaat goed door begeleiding thuis vanuit de gespecialiseerde thuiszorg. Zonder deze begeleiding wordt het een rommel in huis en gaat het mis met de medicijnen en de administratie. Jan betaalt dan de rekeningen niet meer met alle nare gevolgen van dien. Ook gaat Jan zichzelf verwaarlozen. Hij draait zijn dag- en nachtritme om, vergeet zijn medicatie en zorgt voor overlast in de buurt. Tot nu toe had Jan een indicatie voor begeleiding individueel, nog vanuit de AWBZ, met overgangsrecht in de Wmo 2015. Maar het is tijd voor een herindicatie.

→ lees meer

PGB fraude in de Wmo 2015: Wat kunnen we leren van de Wet langdurige zorg?

25-07-2017

Het persoonsgebonden budget is ‘uitgevonden’ in de AWBZ. De toenmalige Wvg, de voorloper van de Wmo, kende geen pgb. In de Wmo heeft het pgb voor het eerst een officiële plek gekregen. De ervaring met het pgb en met fraude met het pgb is binnen de Wet langdurige zorg (ex AWBZ) dus aanzienlijk groter dan binnen de Wmo. Het is daarom goed om eens in de Wlz te kijken of wij daar dingen van kunnen leren.

→ lees meer

Wat is het beste vangnet: bijstand of basisinkomen?

14-07-2017

Het basisinkomen is naar mijn idee niet dé oplossing om armoede op te lossen. Waarom niet? Heel in het kort geloof ik dat je daarmee een nieuwe groep armen creëert zonder een vangnet dat maatwerk kan leveren voor deze groep. En geloof ik wel dat de vangnetfunctie van de bijstand nog beter benut kan worden. Bijkomend voordeel van de bijstand: mensen worden gezien. En dat is noodzakelijk om geholpen te kunnen worden.

→ lees meer

Uit de Wmo-praktijk : Wat is de vraag achter de vraag?

12-07-2017

“Fijn dat u er bent! De koffie staat al te pruttelen!”. Meneer K. houdt de voordeur voor me open en wijst me de weg naar de woonkamer. Aan de eettafel heeft hij een plek voor me ingericht: een koffiekopje met schoteltje en aan zijn kant van de tafel allerlei papieren. Meneer is duidelijk goed voorbereid op mijn komst.

→ lees meer

Rolstoel? Dan komt toch alleen uw man naar de bijeenkomst

07-07-2017

Je organiseert als gemeente een voorlichtingsavond. Een voorlichtingsavond voor ondernemers. Met als thema: ‘Ondernemen en veiligheid’. Je mag veronderstellen dat je als gemeente graag wil dat daar zo veel mogelijk ondernemers naar toe komen. Nu is er een ondernemersechtpaar in de gemeente, waarvan de vrouw in een rolstoel zit. Zij kan niet zelfstandig uit de rolstoel komen.

→ lees meer

Uit de Wmo praktijk: een keukentafelgesprek of liever een goed gesprek?

05-07-2017

Het is een regenachtige dag en ik rij door het bos naar het bungalowpark waar mevrouw H. woont. Ze heeft zich gemeld bij de Wmo omdat ze problemen heeft met het schoonhouden van haar huisje. Er is een afspraak gemaakt voor een huisbezoek en op de afgesproken dag en tijd klop ik bij haar aan. Een nerveuze vrouw van eind 30 doet open en laat mij binnen. De ruimte is, op z’n zachtst gezegd, rommelig en door het natte weer is de vloer met modder en voetafdrukken besmeurd. Ze maakt plek voor me op de bank door een stapel tijdschriften en ongeopende post te verschuiven.

→ lees meer

Wil de echte omgekeerde beleidsmedewerker sociaal domein opstaan?

03-07-2017

Heb je wel eens een muur gebouwd zonder cement? Waarschijnlijk niet. Maar je kunt je voorstellen dat het er even mooi uitziet. Maar net als je tevreden staat te kijken naar het resultaat begint het te schuiven en stort het hele bouwwerk in. Zo gaat het ook als je het sociaal domein wilt opbouwen zonder goed beleid. In plaats van bakstenen heb je te maken met verschillende belangen die je moet metselen tot een mooi en samenhangend geheel.

→ lees meer

Forse tegenwind in het sociaal domein!

29-06-2017

Wat is er aan de hand? In haar blog over sociale coöperaties beschreef mijn collega Wilma Kuiper dat er prachtige initiatieven in het land zijn ontstaan. Mensen die langdurig in de uitkering zitten komen samen in een sociale coöperatie en organiseren hun eigen participatie. Vaak op eigen kosten en sommigen stromen uit of weten parttime inkomsten te verwerven. En dan begint het gedoe. Want er zijn regels waar we ons aan moeten houden en dus wordt het roeien tegen de stroom in. En daar heb je veel energie en een goede conditie voor nodig. Daar wil ik het met jullie in deze blog over hebben.

→ lees meer

5 tips om samenwerking tussen gemeenten en bewindvoerders te versterken

26-06-2017

Twee blogs heb ik inmiddels geschreven over het thema beschermingsbewind. In de tweede blog haalde ik kort het belang van samenwerking tussen beschermingsbewindvoerders en gemeenten aan. De samenwerking tussen gemeenten en bewindvoerders verloopt hedendaags bij sommige gemeenten nog stroef. Dit komt omdat de contacten tussen beide partijen gebaseerd zijn op de zakelijke betalingsrelatie ten behoeve van de bijzondere bijstand voor de kosten van het beschermingsbewind. Daar zit gelijk ook het pijnpunt voor gemeenten, deze kosten (blijven) stijgen.

→ lees meer

PGB-fraude in de Wmo 2015 – verantwoording

23-06-2017

Doel van een voorziening op grond van de Wmo 2015 of de Jeugdwet is dat de burger beter kan participeren en langer zichzelf kan redden. Dat kan op twee manieren: in natura of in de vorm van een pgb. Met een pgb kun je de voorziening zelf inkopen. En om ervoor te zorgen dat dat allemaal rechtmatig gebeurt, is de verantwoording in het leven geroepen. Draagt verantwoording afleggen ertoe bij dat de cliënt krijgt waar de voorziening voor was bedoeld, namelijk het beter kunnen participeren in de samenleving en het langer of opnieuw op eigen benen kunnen staan?

→ lees meer

Verblijf in een instelling maar voor vervoer naar de gemeente

21-06-2017

Het was al aangekondigd: er is al enige tijd geleden overeenstemming bereikt tussen VWS, de VNG en Zorgverzekeraars Nederland over de voorzieningen voor Wlz-geïndiceerden. Er is nu een formele eerste stap gezet.

→ lees meer

Gedragswetenschap in het sociaal domein

19-06-2017

We vragen veel aan de mensen die het op eigen kracht (even) niet redden. Soms te veel! In de praktijk zie ik dat professionals vaak de neiging hebben om zichzelf als maatstaf te nemen. Onbewust denken ze: “Als ik het kan, dan kunnen zij het toch ook?” Een heel herkenbare neiging die ik zelf pas heb afgeleerd nadat ik een paar keer goed met mijn neus op de feiten ben gedrukt. Zo simpel werkt het niet.

→ lees meer

Een fraudeschuld in de schuldhulpverlening, wie gaat erover?

15-06-2017

Schuldhulpverlening was lange tijd (bijna) onmogelijk als er een fraudevordering of boete was opgelegd. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening sluit fraude echter niet per definitie uit. En vanaf 1 januari 2017 zijn er meer mogelijkheden in de sociale zekerheidswetgeving gecreëerd.

→ lees meer

Omgekeerde inspraak in het sociaal domein

02-06-2017

Veel gemeenten zijn intussen bekend met het gedachtegoed van de Omgekeerde Toets: niet de wet maar het effect als uitgangspunt. De eerste ervaringen leren dat ook cliëntenraden geïnteresseerd zijn. Laten we ook eens met een omgekeerde bril kijken naar het vormgeven van inspraak.

→ lees meer

Dierentuin discrimineert door hulphond te weigeren

01-06-2017

Sommige dierentuinen laten geen hulphonden toe. Dit is een groot probleem voor mensen met een beperking. De reden is dat de dierentuin bang is voor de gevolgen als de hond in de nabijheid van de (wilde) dieren komt. In overleg met de Stichting gebruikers assistentiehonden heeft een dierentuin dit beleid voorgelegd aan het College voor de Rechten van de Mens.

→ lees meer

Beroepsgeheim versus meldplicht

29-05-2017

Hulpverleners hebben een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat alles was zij weten over een cliënt vertrouwelijk moet worden behandeld. Voor sommige hulpverleners is de geheimhoudingsplicht neergelegd in een wettelijke bepaling, zoals bijvoorbeeld artikel 88 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg voor artsen en verpleegkundigen. Voor andere hulpverleners vloeit deze plicht voort uit de beroepscode, zoals bijvoorbeeld de beroepscode voor sociaal raadslieden. De achtergrond van deze zwijgplicht is dat iedereen vrijelijk een beroep op de hulpverlening moet kunnen doen zonder vrees dat zijn privacy wordt geschonden. Deze zwijgplicht staat haaks op de meldplicht zoals die bijvoorbeeld voor gemeenteambtenaren geldt.

→ lees meer

PGB-fraude in de Wmo 2015 – deel 2

24-05-2017

Na een inleidende blog (1) nu wat meer informatie over hoe je een goede basis kunt opbouwen om als gemeente te kunnen toetsen of een cliënt een pgb moet hebben of niet. En: of dat pgb goed besteed wordt of niet.

→ lees meer

Gedeelde waarden als oplossing voor slechte bejegening

23-05-2017

Tijdens het congres van de Landelijke Cliëntenraad vroegen wij aan 75 cliëntenraadsleden of ze één voorbeeld konden noemen waar het niet goed was gegaan met de bejegening. Nou, dat is gelukt! De voorbeelden vlogen ons om de oren. In heel veel voorbeelden was de inhoud niet het probleem. Wel de toon van het gesprek, de woordkeuze, of juist de onmogelijkheid om een gesprek te kunnen voeren met de juiste persoon. Net zoals alle andere mensen willen cliënten serieus genomen worden. Logisch, ze bevinden zich vaak in een hele kwetsbare en afhankelijke positie.

→ lees meer

Beschut werk: niet het spel maar de knikkers

17-05-2017

Collega Frans Kuiper vergeleek in zijn blog Beschut of vogelvrij (1) beschut werk met een voetbalwedstrijd. De wedstrijd die hij beschrijft wordt niet gespeeld met de doelgroep van beschut werk maar met gemeenten, werkgevers en indicatiestellers. In zijn nabeschouwing komt hij - vrij vertaald - tot de vraag of het nu om het spel of de knikkers gaat. En hoewel ik vind dat metaforen niet uitgemolken moeten worden is dat een voorzet die ik graag inkop.

→ lees meer

Wat betekent de vereenvoudiging beslagvrije voet voor vorderingen op mensen in de bijstand?

17-05-2017

Mensen moeten aan hun financiële verplichtingen voldoen, maar niet ten koste van alles. Zij moeten voldoende geld overhouden om in de kosten van levensonderhoud te kunnen voorzien, de zogeheten beslagvrije voet. Dat betekent dat ook als iemand ten onrechte of te veel bijstand heeft ontvangen bij de terugvordering en de inning van de boete rekening gehouden moet worden met de beslagvrije voet. Nieuwe wetgeving leidt tot een andere manier van berekenen en tot een vast percentage van de bijstandsuitkering dat beschikbaar is voor aflossing van schulden.

→ lees meer

4 tips om werkloze jongeren beter te bereiken

15-05-2017

Ondanks dat de economie aantrekt en het aantal banen en vacatures toeneemt, zitten nog steeds relatief veel jongeren zonder werk. Een deel van deze jongeren beschikt over een startkwalificatie, maar heeft moeite om zelfstandig de weg naar werk te vinden. Gemeenten kunnen deze jongeren ondersteunen bij hun zoektocht, maar in de praktijk blijkt dat weinigen van hen een beroep doen op de hulp van gemeenten. Het probleem: gemeenten en werkloze jongeren met een startkwalificatie weten elkaar niet of nauwelijks te bereiken.

→ lees meer

De Banenafspraak met spoed naar de intensive care

15-05-2017

We hebben in Nederland een rijke historie van banenplannen, regelingen voor speciale doelgroepen en financiële en fiscale maatregelen om mensen die op eigen kracht de weg naar de arbeidsmarkt niet weten te vinden, alsnog op pad te helpen. Daarnaast hebben we een traditie dat elk nieuw aangetreden kabinet een eigen pakket aan nieuwe oplossingen introduceert. Zo rijk geschakeerd als het politiek landschap is met dertien gekozen partijen inde Tweede Kamer, zo rijk geschakeerd zijn ook de interventies van de overheid op de arbeidsmarkt en in de sociale zekerheid. De spannende vraag is dan ook wat het nieuwe kabinet zal doen met de Wet Banenafspraak? Blijft de, door velen gehate, Quotumwet intact en zullen de doelstellingen worden bijgesteld? We zullen het binnenkort merken, maar een blik op het verleden voorspelt weinig goeds.

→ lees meer

Banen creëren is de oplossing voor de inclusieve arbeidsmarkt

10-05-2017

Om invulling te geven aan de inclusieve arbeidsmarkt en er zorg voor te dragen dat er steeds meer groepen die nu aan de kant staan mee gaan doen is meer nodig dan traditionele re-integratieactiviteiten. Er zijn in Nederland minder banen dan er mensen beschikbaar voor de arbeidsmarkt zijn. En voor de banen die er zijn worden competenties gevraagd die door de mensen die een baan zoeken lang niet altijd ingevuld kunnen worden. In dit artikel wordt ingegaan op de oorzaak en ook op enkele creatieve initiatieven die wellicht het tij kunnen keren.

→ lees meer

Beschermingsbewind, nog bijzonder genoeg voor de bijzondere bijstand?

05-05-2017

In mijn vorige blog (1) beschreef ik de ontwikkelingen die het beschermingsbewind de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Ik sloot mijn blog af met de vraag of het wettelijk gezien mogelijk is om voorliggende voorzieningen te creëren voor het beschermingsbewind. Dit is wat veel gemeenten proberen te doen. Ook stelde ik de vraag of dit betekent dat bewindvoerders in de toekomst overbodig zijn. Graag neem ik u mee om hier antwoorden op te verkrijgen.

→ lees meer

Resultaatgericht beschikken: natuurlijk!

02-05-2017

De vraag of resultaatgericht indiceren en - veel belangrijker - beschikken nu mogelijk is of niet blijft aandacht vragen. Resultaten benoemen in beschikkingen is prima, maar de gemeente moet daarbij wel aangeven hoe die resultaten te bereiken zijn, inclusief de tijdseenheden die ervoor nodig zijn.

→ lees meer

Uitzondering inlichtingenplicht: eindelijk geen loze letter meer!

01-05-2017

Als je een bijstandsuitkering hebt moet je bij de gemeente melding maken van – kort gezegd – alles wat van invloed kan zijn op het recht op uitkering. Dit is de zogenaamde inlichtingenplicht, neergelegd in artikel 17, eerste lid, van de Participatiewet. Nu bepaalt dit artikel ook al sinds jaar en dag dat de inlichtingenplicht niet geldt voor gegevens die de gemeente uit een andere administratie kan halen. Voor welke administraties dit precies geldt moet worden bepaald in een nadere (ministeriële) regeling. Fijn zal je denken, dat scheelt de burger het dubbel doorgeven van gegevens. Helaas niet, want de nadere regeling is nooit vastgesteld. Tot 22 maart jongstleden!

→ lees meer

Beschut of vogelvrij?

28-04-2017

De omgang met beschut werk is net als een voetbalwedstrijd, de uitslag is belangrijker dan de toeschouwer. Voorbeschouwing: nu de ontmanteling van de WSW doordendert zijn mensen met arbeidsvermogen, maar met een grote begeleidingsvraag, afhankelijk geworden van een onduidelijk schimmenspel van instanties met grote en uiteenlopende belangen. Duidelijk is dat er weinig liefde is voor het fenomeen beschut werk. De desinteresse om er na de invoering vanaf 1 januari 2015 een succes van te maken was zo groot dat het Rijk heeft ingegrepen en het vanaf 1 januari 2017 in een verplichtend kader heeft gestopt. Regeling gered, zou je kunnen denken. Maar waar de liefde niet wilde ontluiken in de afgelopen 2 jaar, is de vraag of de dwang die nu wordt toegepast wel het juiste medicijn is voor de kwaal. Dwang leidt doorgaans tot gedrag dat onderscheid maakt tussen het tonen van je goede wil enerzijds, maar het uiteindelijk mislukken van de opdracht anderzijds. Het stimuleert de creativiteit die uiteindelijk het eigen gelijk onomstotelijk zal aantonen.

→ lees meer

Een nieuwe vaardigheid voor de gemeente: sociale alertheid

13-04-2017

Nu veel gemeenten het integraal werken tot norm hebben verheven is het nodig om een nieuwe vaardigheid bij consulenten werk en inkomen te ontwikkelen: sociale alertheid.

→ lees meer

Beschermingsbewind: Verleden, heden en de toekomst

12-04-2017

In Nederland kennen we drie beschermingsmaatregelen voor de meerderjarige die niet in staat is zijn eigen belangen te behartigen. Deze beschermingsmaatregelen zijn de curatele, het beschermingsbewind en het mentorschap. Voornamelijk het beschermingsbewind is een veelbesproken thema binnen het sociaal domein. Dit komt omdat beschermingsbewind de meest gebruikte maatregel is en gemeenten hierdoor meer en meer financieel belast raken met de bijzondere bijstand voor beschermingsbewind. Maar wat is beschermingsbewind ook alweer? Hoe is het ontstaan? Voor wie is het tegenwoordig bedoeld en wat zal er in de toekomst mee gebeuren?

→ lees meer

Leeftijdsgrens van 27 jaar in de Participatiewet, leeftijdsdiscriminatie?

12-04-2017

De Participatiewet bevat aardig wat leeftijdsgrenzen, maar een opvallende is de leeftijdsgrens van 27 jaar. Personen jonger dan 27 jaar zijn uitgesloten van vrijlating van: inkomsten uit arbeid; premies of; een kostenvergoeding voor vrijwilligerswerk (artikel 31 lid 5). Personen jonger dan 27 jaar zijn ook uitgesloten van een participatieplaats (artikel 7, achtste lid). En voor hen geldt een zoekperiode alvorens zij een bijstandsaanvraag kunnen effectueren (artikel 41, vijfde lid).

→ lees meer

Ontoegankelijke buurtbus strijdig met VN-Verdrag

27-03-2017

Ook in Noord-Holland heeft de provincie bushaltes toegankelijk gemaakt. De bushaltes zijn op een zodanige hoogte gebracht dat de nieuwe lage-vloerbussen ermee op gelijke hoogte zijn. Daardoor worden de bussen goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers, maar ook voor mensen met een rollator en ouders met kinderwagens, wandelwagens of buggy's. Een heel goede ontwikkeling. Maar wat gebeurt er dan?

→ lees meer

Stempas retour = fraudeonderzoek?

24-03-2017

Delen van gegevens tussen afdelingen… Wat mag er eigenlijk wel? Bij de verschillende gemeenten komt geregeld de vraag op welke gegevens nu tussen de verschillende afdelingen mogen worden gedeeld. Zo zijn er in verband met de verkiezingen stempassen verzonden waarvan een aantal retour zal komen omdat de betrokkene niet op het adres blijkt te wonen waarop hij in de basisregistratie personen (BRP) staat geregistreerd. Voor de afdeling Burgerzaken van de desbetreffende gemeente is dit uiteraard aanleiding voor een adresonderzoek. Maar mag deze afdeling deze informatie ook doorgeven aan de afdeling Sociale Zaken om te controleren of er mensen tussen zitten met een uitkering? Dat kan mogelijk een aanleiding zijn voor een fraudeonderzoek in het kader van de Participatiewet. Of is dat in strijd met de privacyregels?

→ lees meer

Schuldhulpverlening, hoe doen we het goed?

22-03-2017

In elke evaluatie en elk rapport op het gebied van gemeentelijke schuldhulpverlening kun je lezen wat er nog niet goed gaat. Maar hoe moet het dan wel? Dienstverlening moet persoonsgericht zijn, was de conclusie op het congres Armoede en schulden doorgrond. Maar enkele deelnemers zien een dilemma: wetgeving. Wetgeving gaat aan de persoon voorbij. Bij dienstverlening moet aandacht voor de persoon voorop staan, maar wetgeving is helaas nog vaak een obstakel.

→ lees meer

5 tips voor meer kwaliteit in cliëntenparticipatie

22-03-2017

Gemeenten zijn het erover eens dat de inbreng van burgers en cliënten belangrijk is voor het draagvlak van het beleid in het sociaal domein. Uiteindelijk is een goede dienstverlening aan de burger een kerntaak van de gemeente. Zij moet immers zorgen dat mensen zoveel mogelijk zelfstandig kunnen functioneren. Alleen als dat erg lastig is zal de gemeente bijspringen.

→ lees meer

Weg met de beleidsregels in de Wmo 2015?

21-03-2017

Van tijd tot tijd popt er weer een idee op, waarvan ik denk: hoe komen ze erbij! Eén van die ideeën is om bij de Wmo 2015 zonder beleidsregels te gaan werken. De achtergrond van dat idee: de Wmo is maatwerk, dan heb je niets aan beleidsregels, want dat leidt niet tot maatwerk. En beleidsregels zijn bureaucratie en dat willen we niet. Tja, opnieuw: hoe komen ze erbij!

→ lees meer

Honderden miljoenen besparen door een proactieve aanpak

21-03-2017

Criminele- en overlastgevende groepen jongeren kosten de maatschappij jaarlijks honderden miljoenen euro’s. Dit blijkt uit onderzoek (1) in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC). Zo kost een criminele jeugdgroep gemiddeld € 1.900.000 per jaar en kost een overlastgevende groep gemiddeld € 1.500.000 per jaar. Als deze kosten worden vertaald naar individuele jongeren blijkt dat deze de maatschappij jaarlijks ruim € 50.000 per persoon kosten.

→ lees meer

Komt een onvoorwaardelijk basisinkomen dichterbij?

13-03-2017

In augustus 2015 schreef ik dat een onvoorwaardelijk basisinkomen (nog) juridisch onmogelijk leek. Er is sindsdien ontzettend veel gezegd en geschreven over het basisinkomen. Er worden experimenten opgezet, politieke partijen (Politieke Partij voor Basisinkomen en de Vrijzinnige Partij) opgericht en boeken geschreven over dit onderwerp. Maar brengt dit het basisinkomen dichterbij?

→ lees meer

Bijstand als gouden kooi – deel 2

08-03-2017

Eerder schreef ik een blog met als titel ‘bijstand als gouden kooi’ (1). Zelden heb ik zoveel reacties ontvangen op een blog als op deze. Waarom? Iedereen maakt zich enorme zorgen over moeder!

→ lees meer

Tegen de stroom inroeien en nieuwe wegen verkennen

07-03-2017

Inspirerend noemden veel deelnemers de conferentie Tussen Wil en Wet van 10 februari 2017. Het ging over sociaal ondernemen door mensen met een uitkering. Maar vooral over de zoektocht van gemeenten hoe ze met initiatiefrijke uitkeringsgerechtigden en burgers moeten omgaan. Mensen die in weerwil van de situatie waarin ze zitten, uit eigen beweging en motivatie willen ondernemen en bijdragen aan de samenleving. Die willen doen wat zij belangrijk vinden en dat vervolgens samen met anderen ook ‘gewoon’ uitvoeren.

→ lees meer

Maakt het VN-Verdrag zelfstandig stemmen op 15 maart mogelijk?

02-03-2017

Op 15 maart hebben we verkiezingen voor de Tweede Kamer. Heel spannend allemaal, want welke partij wordt de grootste partij? En wat voor regering gaan wij krijgen? Maar volgens het VN-Verdrag is dat niet de eerste ‘zorg’, want dat is de toegankelijkheid van de stemlokalen.

→ lees meer

Wlz en Wmo: (g)een gelukkig huwelijk?

21-02-2017

Toen de AWBZ veranderde en de termen ‘gezinsvervangend tehuis’ en ‘bejaardenhuis’ werden afgeschaft, ontstond er een ‘probleem’ in de afstemming tussen de AWBZ en de WVG. Het toekennen van een rolstoel uit de WVG aan mensen in instellingen werd afhankelijk van de AWBZ-regelgeving. En daarop heeft een gemeente geen invloed. Ook in AWBZ kringen bleek men het niet allemaal duidelijk te zijn. Onder de Wmo bleef dit probleem in volle omvang bestaan. Spanningen in het huwelijk!

→ lees meer

Bijstand als gouden kooi

17-02-2017

Op 8 februari hebben wij het casusboekje ‘Mogelijk maken wat nodig is met de omgekeerde toets’ uitgereikt aan staatssecretaris Klijnsma. Geweldig natuurlijk dat de staatssecretaris enthousiast is over onze onorthodoxe manier van kijken naar wet- en regelgeving! Maar is dit nu een eufemisme voor ‘u vraagt, wij draaien’? Zeker niet! Soms kan het doel van de wet juist gehaald worden door geen bijstand toe te kennen.

→ lees meer

5 kansen voor het nieuwe kabinet om de arbeidsmarkt dichter bij de doelgroep te brengen

02-02-2017

In maart gaan we naar de stembus om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen. Vermoedelijk zal ergens in het najaar een nieuw kabinet het levenslicht zien. Waarschijnlijk te laat om in 2018 al met verregaande maatregelen te komen, maar de kans is groot dat in lijn met eerdere kabinetten ook de nieuwe ploeg een stempel wil drukken op de sociale zekerheid. Misschien komt er wel weer een nieuw banenplan, een andere vorm van tegenprestatie of keren de sociale werkplaatsen terug.

→ lees meer

2017: het jaar van luisteren en echt contact?

27-01-2017

Ik las begin 2017 dat de grootste uitdaging voor gemeenten dit jaar is om ‘midden in de samenleving’ te staan. Daarmee kan 2017 wel eens ‘het jaar van de zelfverzekerde gemeente’ worden. Dan zou 2017 ook wel eens een goed jaar kunnen zijn voor cliëntenparticipatie!

→ lees meer

7 voorbeelden van grove schuld bij bestuurlijke boete

25-01-2017

Bij het opleggen van een bestuurlijke boete moet de mate van verwijtbaarheid worden beoordeeld. En dat is behoorlijk lastig! Dit zijn begrippen uit het strafrecht, die we nu in het bestuursrecht moeten toepassen. Daar moeten we nog de nodige ervaring mee opdoen. Om u te helpen geven we hier een overzicht van 7 voorbeelden waarin grove schuld volgens de Centrale Raad van Beroep (CRvB) is aangetoond.

→ lees meer

Schoonmakende dochters hebben recht op betaling met een pgb

25-01-2017

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft recent een belangrijke uitspraak gedaan. Als een dochter bij haar moeder wil schoonmaken, maar alleen tegen betaling, dan moet de moeder daarvoor een persoonsgebonden budget (pgb) kunnen krijgen. Dit is een vergaande uitspraak. En je kunt je afvragen waar het eindigt.

→ lees meer

Incassokosten zijn een probleem, wat is de oplossing?

24-01-2017

Een betalingsachterstand kan leiden tot incassokosten. Voor mensen met problematische schulden maken de incassokosten de schuldenlast alleen maar groter. Door de beperkte afloscapaciteit brengen de incassokosten een betaling van de schuld niet dichterbij.

→ lees meer

Scheiding Wmo 2015 en Wlz gaat er anders uitzien

24-01-2017

Het was goed geregeld. Na jarenlange problemen over de vraag wie een rolstoel zou moeten verstrekken - de AWBZ of de Wmo - is in de Wmo 2015 een simpele regel opgenomen: als iemand recht heeft op de Wlz, als iemand een indicatie heeft of deze met grote waarschijnlijkheid zou kunnen krijgen en geen aanvraag wil indienen, hoeft de gemeente op basis van de Wmo 2015 geen voorziening te verstrekken. Een strakke lijn: je valt onder de Wmo 2015 of onder de Wlz. Een beetje Wmo 2015 en een beetje Wlz zit er niet meer in.

→ lees meer

Naar een ander inkomensbegrip in de Participatiewet

19-01-2017

In mijn blog(1) van november 2016 beschreef ik een aantal voorbeelden van het vaststellen van de meldingsplicht voor inkomsten. Deze is lang niet altijd eenvoudig vast te stellen, zodat goede voorlichting door de gemeenten noodzakelijk is. Dit deed een van de lezers van mijn blog verzuchten “dat invoering van een basisinkomen dit soort werkverschaffing naar de schroothoop zou verwijzen”. Dat zette mij aan het denken.

→ lees meer

Spookjongeren met perspectief

18-01-2017

In de Volkskrant van 5 januari 2017 staat dat de overheid de komende tijd een deel van de ‘spookjongeren’ gaat helpen bij het halen van een diploma of het vinden van een baan. Deze jongeren zijn niet in beeld bij de autoriteiten, omdat ze geen onderwijs volgen, geen startkwalificatie, werk of uitkering hebben en niet staan ingeschreven als werkzoekende op werk.nl. De angst bestaat dat zij daarom sneller in de criminaliteit belanden, schulden maken en in de toekomst afhankelijk zullen zijn van sociale zekerheid. Het kabinet roept UWV, sociale diensten, gemeenten en RMC’s daarom op om deze spookjongeren op te sporen en te ondersteunen in de richting van een opleiding of werk.

→ lees meer

Beginnen bij het effect

16-01-2017

Een werkzoekende vraagt of zijn werkcoach hem kan helpen met een netwerkgesprek. De werkcoach weigert….netwerkgesprekken zijn voor werkzoekenden boven de 50 jaar en de betrokkene is jonger dan 50 jaar. Een paar maanden later wordt dezelfde werkzoekende streng toegesproken door zijn werkcoach. Hij heeft inmiddels een dienstverband van 24 uur, werkt daarnaast voor zijn eigen bedrijf en heeft voor 6 uur per week een WW-uitkering. Voor die 6 uur heeft hij weliswaar voldoende gesolliciteerd maar uitsluitend naar functies die voldoen aan zijn opleidingsniveau en niet naar functies onder dat niveau. De werkcoach dreigt met een sanctie.

→ lees meer

Cliënten in cliëntenraden komen niet uit de verf

13-01-2017

Ze was dertien jaar geleden voor het laatst uit eten geweest, vertelde ze op het jaarlijkse etentje van de cliëntenadviesraad. ‘Geniet er nu maar van’ was de spontane reactie. Maar je merkte dat haar opmerking voor een aantal andere leden wat ongemakkelijk aanvoelde. Want achter deze mededeling ging een hele wereld schuil. En moest je daar dan op doorgaan tijdens zo’n feestje?

→ lees meer

5 tips om de kosten van beschermingsbewind te beïnvloeden

11-01-2017

Het aantal mensen dat onder bewind wordt geplaatst neemt jaarlijks toe. De  uitstroom van beschermingsbewind daarentegen is zeer marginaal. Dit levert voor de gemeenten een aanzienlijke en langdurige kostenpost. Het Rijksbudget voor bijzondere bijstand en minimagelden  dekt de gemeentelijke uitgaven niet volledig. De werkelijke kosten van de gemeenten zijn 1,5 tot 2 keer hoger dan de Rijksbijdrage.

→ lees meer

Wijkteam? A-team!

27-12-2016

In de jaren tachtig was de serie ‘The A-team’ een reden om thuis te blijven. Vijf mannen reden in een zwart busje door Amerika in de strijd tegen onrecht. Dat bestond ook toen al. Ze waren ondeugend maar gewonden vielen er zelden, echte ‘good guys’ dus. Hun geheim?

→ lees meer

Big data, big uitstroom

26-12-2016

Gemeenten zoeken naar de beste manier  om hun burgers zo efficiënt  mogelijk te helpen. Dat is ook nodig want de re-integratiebudgetten staan onder druk en dus wilt u zoveel mogelijk grip op het resultaat. Maar hoe weet u of u het juiste doet? En wat het effect daarvan is op de lange termijn?  Het antwoord luidt: gebruikmaken van big data.

→ lees meer

Waarom burgerparticipatie geen bezwaar is

22-12-2016

Burgerparticipatie is geen bezwaar. Dat was de suggestieve kop van een blog van Rob Janssen op gemeente.nu van afgelopen 7 december. Doel en resultaat van burgerparticipatie in 4 woorden gepakt: subliem in al zijn eenvoud! En zo is het eigenlijk ook. Je moet als gemeente alleen jezelf wel af en toe een paar vragen durven stellen en kritisch naar jezelf willen kijken.

→ lees meer

Burgerpunten

21-12-2016

Al een tijdje vraag ik me af hoe het nou verder moet met die participatiesamenleving. Dagelijks breng ik mijn plastic en oud papier weg en gooi mijn vuilnis zelf in de ondergrondse container. In het hofje waar ik woon onderhouden we de gemeentelijke heggen, de boom, de rozen en halen het onkruid weg.

→ lees meer

Juridische psychologie

19-12-2016

Dat zou dé opleiding van de toekomst moeten zijn. Weet u het nog? De tijd dat het voltallige personeel van de sociale dienst bestond uit maatschappelijk werkers? Zij zijn langzaamaan vervangen door juridisch geschoold personeel dat de bijstandsgerechtigden niet langer zou pamperen.

→ lees meer

Lapt Nederland het VN-Verdrag Gehandicapten aan zijn laars?

19-12-2016

Recent constateerde het College voor de Rechten van de Mens dat de concept Algemene Maatregel van Bestuur ter uitvoering van het VN-Verdrag, door van Rijn ter inspraak gelegd, in strijd is met datzelfde VN-Verdrag. Nu dreigt de nieuwe bouwregelgeving ook in strijd met het VN-Verdrag te komen. Is dit een Nederlandse trend?

→ lees meer

Speelgoed schendt privacywetgeving. Wie kun je nog vertrouwen?

16-12-2016

Blokker Holding, het bedrijf achter Bart Smit en Intertoys, haalt slim speelgoed van Genesis Toys tijdelijk uit de winkels. Meerdere privacyorganisaties waarschuwden dinsdag voor mogelijke privacyschending door het speelgoed!

→ lees meer

Gaat u de herfstbladeren maar opruimen

09-12-2016

Werk is belangrijk! Het geeft je zelfrespect, een netwerk en hopelijk voldoende geld om het leven wat aangenamer te maken.  Dit viel onder meer te lezen in mijn vorige blog. Ik heb hier veel reacties op gehad van mensen die veel negatieve ervaringen hadden opgedaan met re-integratietrajecten naar werk.

→ lees meer

Schuldig?

07-12-2016

In de documentaire Schuldig? van Human krijg je een beeld van het leven van mensen met schulden. Een hulpverlener staat hen met raad en daad bij en biedt hoop op een oplossing. Maar er zijn mensen die geen hulp vragen.

→ lees meer

Oplossing voor jongeren in de bijstand

05-12-2016

De afgelopen acht jaar is het aantal jongeren (van 18 tot 27 jaar) in de bijstand bijna verdubbeld naar 47.500 in augustus 2016.Dit aantal zal de komende jaren waarschijnlijk verder toenemen door de invoering van de Participatiewet en de wijziging van de Wajong. Gemeenten moeten dus op zoek naar nieuwe vormen van ondersteuning voor jongeren in de bijstand. Anders wacht voor een groeiende groep jongeren een toekomst in de bijstand.

→ lees meer

Tegenstem en tegenspraak

02-12-2016

Bij gemeenten horen we nog wel eens kritische geluiden over de kwaliteit van cliëntenraden in het sociaal domein. De raden lopen niet voorop in innovatieve kracht en progressief denken. Ze worden bemenst door burgers die opkomen voor de belangen van mensen in kwetsbare posities. Hùn posities. Cliëntenraden hebben soms gestaald vakbondskader in de geledingen, maar ook  verontwaardigde burgers die zeer kritisch zijn op het beleid en optreden van de overheid.  Ze zijn (soms heel terecht) tégen de verslechteringen die de ‘onderkant’ het hardst aan den lijve voelt.  Deze cliëntenraadsleden verwoorden op hun manier de grote onvrede die er leeft bij de bevolking.  

→ lees meer

Conceptbesluit toegankelijkheid in strijd met VN-Verdrag

30-11-2016

Het venijn zit in de staart van het advies, door het College voor de rechten van de mens gegeven aan de staatssecretaris van VWS over het conceptbesluit toegankelijkheid.

→ lees meer

Een avatar als ambtenaar?

30-11-2016

Als het waar is dat alles wat in Amerika gebeurt een paar jaar later overwaait naar Nederland staat ons nog heel wat te wachten. Ook in de transformatie van het sociaal domein. Zo is in Chesterfield, Missouri, het eerste virtuele ziekenhuis ter wereld opgericht: het Mercy Virtual Care Center, worlds first facility dedicated to telehealth.

→ lees meer

Redelijkerwijs duidelijk: ook voor u?

29-11-2016

Een bijstandsgerechtigde is verplicht alle feiten uit eigen beweging te melden waarvan hem ‘redelijkerwijs duidelijk’ is dat hij die moet melden. En komt hij deze verplichting niet na, dan kan de gemeente een boete opleggen. 

→ lees meer

8e Nationale Wereld Gehandicapten Dag op 3 december 2016

29-11-2016

Op 3 december is het Wereld Gehandicapten Dag. Die speciale dag bestaat sinds 1992, toen de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in een speciale zitting een resolutie aannam om elk jaar op 3 december aandacht te besteden aan de positie van mensen met een beperking.

→ lees meer

Werk: schuld, boete en bloemen

25-11-2016

De nieuwe Fraudewet en het nieuwe Boetebesluit treden per 1 januari 2017 in werking. Wat betekent dit voor mensen die naast de bijstand (gaan) werken? En voor mensen die uitstromen uit de bijstand omdat ze werk vinden?

→ lees meer

Ondertussen in de buurt

23-11-2016

Zelfstandig wonen in je eigen buurt, ondersteuning bij opgroeien, huishoudelijke hulp: het zijn allemaal zaken waarvoor gemeenten een verantwoordelijkheid hebben. Tot op zekere hoogte natuurlijk, want ook van inwoners zelf wordt een en ander verwacht. En dat gebeurt ook, een vrij nieuw fenomeen daarbij is de BuurtApp. Laten we die eens onder de loep nemen. Een succesvolle BuurtApp is gemakkelijk in het gebruik, heeft veel deelnemers, is helder over wie erachter zit en wat er met je gegevens gebeurt.

→ lees meer

Dranghulp in strijd met rechten van het kind

21-11-2016

In de jeugdhulp wordt steeds vaker gebruikgemaakt van dranghulp om de gang naar de kinderrechter – een tijdrovend en kostbaar traject – te voorkomen. Dit lijkt een succes. Zo is het aantal ondertoezichtstellingen sinds 2009 met ruim 30% afgenomen. De vraag is echter of dranghulp ingezet kan worden als alternatief voor gedwongen hulp. Dranghulp is namelijk in strijd met de rechten van kinderen én ouders.

→ lees meer

Mantelzorg, koesteren of betalen?

18-11-2016

Gemeenten hebben op dit moment vaak een dubbel gevoel bij het woord mantelzorg. Mantelzorg zou gemeenten moeten helpen bij het betaalbaar houden van de Wmo 2015. Maar gemeenten hebben ook slechte associaties bij het woord mantelzorg: dan komen herinneringen boven aan cliënten die vanuit de AWBZ soms fors werden betaald voor wat ook mantelzorg (onbetaald) had kunnen zijn.

→ lees meer

Stop met het rondpompen van mensen op de arbeidsmarkt

16-11-2016

De norm in Nederland is: ’Werken zodat je in je eigen levensonderhoud kunt voorzien’. Dagelijks horen we op het nieuws politici vertellen hoe belangrijk het is dat meer mensen aan het werk gaan. Omdat het goed is voor de mensen. En zeker ook omdat het goed is voor ‘s Rijks kas. Heb je geen werk en zit je in de WW of in de bijstand, dan schrijft de wet voor dat je alles in het werk moet stellen om werk te vinden. En is er geen werk dat bij je past, dan toch maar aan het werk in een willekeurige baan.

→ lees meer

Zorg, zorgverzekering en schulden

16-11-2016

De laatste tijd is er veel aandacht voor zorgmijders. Het hoge eigen risico in de zorg weerhoudt mensen ervan om naar de dokter te gaan. Uit een onderzoek blijkt dat Nederlanders weinig weten over hun eigen zorgverzekering. Helemaal ingewikkeld wordt het als je problematische schulden hebt.

→ lees meer

Help een datalek!

14-11-2016

Nieuwsberichten over datalekken buitelen over elkaar heen. Op 16 september 2016 meldt de Autoriteit Persoonsgegevens dat sinds de invoering van de meldplicht begin 2016 in totaal al 172 gemeenten één of meerdere datalekken bij de toezichthouder hebben gemeld.

→ lees meer

VN-Verdrag gehandicapten: nu al een illusie?

14-11-2016

De vreugde onder mensen met een handicap was groot na ratificatie van het VN-Verdrag rechten personen met een gehandicapten per juli j.l. Nu zou dan eindelijk werk worden gemaakt van gelijke rechten voor mensen met een handicap. Nog geen half jaar later lijkt de teleurstelling groter dan de vreugde: het eerste onderdeel dat ingevuld moet worden is ver beneden de maat.

→ lees meer

UWV keurt straks haar eigen vlees

09-11-2016

Beschut werk is straks verplicht. Dat zag u natuurlijk al lang aankomen en het is oud nieuws. Maar heeft u ook gezien dat gemeenten straks helemaal niet in de hand hebben of er ook bijstandsgerechtigden een beschut werkplek kunnen bemachtigen? UWV bepaalt, gemeente betaalt.  

→ lees meer

Rabobank en inclusie à la VN-Verdrag gehandicapten

08-11-2016

"Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij de Rabobank." De Rabobank lijkt met een  charmeoffensief naar mensen met een beperking begonnen te zijn: in veel advertenties en spotjes laat de Rabobank manieren zien om mensen met een beperking te helpen met hun bankzaken. Zou het VN-verdrag gehandicapten hier iets mee te maken hebben?

→ lees meer

Welke waarde hechten we aan cliëntenparticipatie?

04-11-2016

In de praktijk blijkt de wens van de landelijke overheid om cliëntenparticipatie te realiseren niet eenvoudig. In steeds meer wetten is inspraak van cliënten verankerd. Toch vinden veel gemeenten het betrekken van cliënten lastig en ingewikkeld.

→ lees meer

Toegankelijkheid in een stroomversnelling?

28-10-2016

Twee publicaties die onlangs verschenen, doen me de wenkbrauwen fronsen. Beide berichten gaan over toegankelijkheid voor mensen met een beperking. En beide lijken het gevolg van het VN-Verdrag voor de rechten van personen met een handicap.

→ lees meer

Zorgverzekeringswet in strijd met VN-Verdrag rechten personen met een handicap!

24-10-2016

Soms wind je je op aan de hand van iets dat je hoort en/of ziet op radio en tv. Ik had dat vandaag. Als inwoners van Friesland heb ik vaak Omrop Fryslân aanstaan. En daar ving ik het bericht op dat een 14-jarige jongen uit Harlingen, die zegt: "sport is mijn leven". Hij blijkt vanwege zijn handicap niet mee te kunnen doen met gymnastiek op school en ook zijn hobby’s voetbal en tennis te kunnen uitoefenen.

→ lees meer

Resultaatgericht indiceren en het vermelden van uren

18-10-2016

De gemeente Rotterdam was overgestapt op resultaatgericht indiceren. Bij beschikking ontvingen cliënten de mededeling dat aan hen was toegekend: een schoon en leefbaar huis. Daar kan niemand op tegen zijn. Daarna kwam de instelling vaststellen wat dat schoon en leefbare huis inhield. Het zorgplan. En dat leverde vaak minder uren hulp op. De uitspraken van 18 mei van de Centrale Raad van Beroep hebben heel wat duidelijkheid geschapen. Maar soms niet genoeg.

→ lees meer

De bijstandsproeftuin

04-10-2016

Hier heb ik – en met mij vele anderen – reikhalzend naar uitgekeken! En nu is het zover, de staatssecretaris heeft het ontwerpbesluit ‘Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet’ aangeboden aan de Kamer. Straks kunnen gemeenten op basis van wetenschappelijk onderzoek nagaan wat nu echt werkt om mensen aan het werk te krijgen. Moeten we mensen wel of juist geen verplichtingen opleggen? Meer persoonlijk contact? Langere inkomstenvrijlating? Allemaal vragen waar we straks het antwoord op krijgen.

→ lees meer

Toegankelijke geldautomaten. Gaat Italië Europa voor?

03-10-2016

Op 23 september het het Hof van Cassatie in Italië een belangrijke uitspraak gedaan. In hoger beroep tegen de uitspraak van het Hof van Appel van Florence heeft deze hoogste rechter bepaald dat een geldautomaat in een publiek of een privaat gebouw die niet bruikbaar is voor mensen met een beperking, leidt tot een architectonische barrière hetgeen discriminatie van mensen met een beperking tot gevolg heeft. Dat wordt niet toelaatbaar geacht.

→ lees meer

Besparen door zorg en ondersteuning voor jongvolwassenen

22-09-2016

18 jaar worden is voor de meeste jongeren een bijzondere mijlpaal. Het is namelijk het moment waarop jongeren volgens de Nederlandse wet volwassen zijn. En dat betekent onder andere dat de jongere mag stemmen, zelfstandig mag autorijden en alcohol mag kopen. Maar bij volwassen zijn, horen ook verschillende verantwoordelijkheden. Zo moet een achttienjarige beschikken over een zorgverzekering en moet hij kunnen voorzien in zijn eigen levensonderhoud.

→ lees meer

Geen basisinkomen maar maatwerkinkomen: alternatieve troonrede

19-09-2016

U heeft de afgelopen periode veel gehoord over mogelijke experimenten met het basisinkomen. Het jaar 2017 gaat voor het domein ‘Inkomen’ mogelijk de geschiedenis in als het jaar van het basisinkomen 2.0: het maatwerkinkomen. Het maatwerkinkomen wordt een vangnet met oog voor persoonlijke en maatschappelijke effecten. Voor de verre toekomst betekent dit mogelijk lagere uitvoeringslasten, minder oneigenlijk gebruik en vooral een mogelijkheid om armoede echt effectief te bestrijden.

→ lees meer

Nieuwe impuls voor re-integratiebeleid: alternatieve troonrede

19-09-2016

Het is al weer drie jaar geleden dat tijdens de troonrede gesproken werd over de participatiemaatschappij. Uitgangspunt was dat iedereen naar vermogen zoveel mogelijk participeert in de samenleving en dat mensen voor vraagstukken eerst oplossingen zoeken in het eigen netwerk, alvorens een beroep te doen op de overheid.

→ lees meer

Doorbraak VN-Verdrag gehandicapten in 2017?

19-09-2016

Het jaar 2016 is van groot belang geworden voor Nederland in relatie tot het VN-Verdrag voor de rechten van personen met een handicap. Na bijna 10 jaar heeft Nederland als één van de laatste westerse landen het VN-Verdrag eindelijk geratificeerd. Nu zal er aan de uitvoering gewerkt moeten worden. In 2017 is er dus werk aan de winkel!

→ lees meer

Tevreden werknemers of tevreden burgers?

16-09-2016

Er lijkt zich een dilemma voor te doen als het gaat om medewerkers van de gemeente die niet mee willen of kunnen met de veranderingen die zich in het sociaal domein voltrekken. Hoe ga je daar nu mee om? Waar ligt de belangrijkste verantwoordelijkheid: bij haar taak als werkgever of bij haar taak als lokale overheid?

→ lees meer

Een gemiddeld huis in 105 uur per jaar schoon en leefbaar?

14-09-2016

Het is er: het (lang) verwachte rapport van KPMG-Plexus en HHM, gemaakt in opdracht van de gemeente Utrecht om hun modulaire systeem voor hulp bij het huishouden te onderbouwen. Dat was nodig na de uitspraak van de CRvB van 18 mei waarin de Raad stelde dat hun 78 uur per jaar voor een basismodule om een huis schoon te maken, niet via degelijk onderzoek onderbouwd was. De vraag is: is die onderbouwing er nu wel? Ik heb mijn twijfel.

→ lees meer

Een onmogelijke opgave rond hulp bij het huishouden?

29-08-2016

Op 18 mei heeft de Centrale Raad van Beroep in 4 uitspraken gemeenten terecht gewezen die hulp bij het huishouden op een ontoelaatbare manier waren gaan invullen. Gemeenten proberen te redden wat er te redden is.

→ lees meer

Na thuisbevalling nu ook thuisbegraving?

26-08-2016

Het lijkt een spannend boek, maar het is een verhaal over echte mensen. Over een vrouw die van haar tuin hield en volkomen onverwacht overleed. Over een man die van zijn vrouw hield en haar in haar geliefde tuin een laatste rustplaats wilde geven. Dit romantische verhaal eindigt in een rechtbank waar de vraag beantwoord moet worden of mevrouw in de tuin mag blijven liggen of herbegraven moet worden.

→ lees meer

Persoonsgebonden budget en mantelzorg: een lastig duo

13-07-2016

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een fantastische uitvinding, het stelt mensen met een beperking in staat baas te worden over hun zorg. Dat is onder de AWBZ een eigen leven gaan leiden: het pgb werd ook een bron van inkomen, waarbij vaak het doel van het pgb uit het oog werd verloren.

→ lees meer

VN-Verdrag Gehandicapten en de Omgevingswet: nog een hele weg te gaan!

06-07-2016

Nu het VN-Verdrag is geratificeerd, zullen alle nieuwe wetten aan het VN-Verdrag moeten voldoen. Een nieuwe wet is de Omgevingswet, die in de plaats komt van een aantal huidige wetten. De Omgevingswet is al gepubliceerd, maar er moeten nog allerlei uitvoeringsbesluiten komen voordat de wet van kracht kan worden. Over die uitvoeringsbesluiten loopt nu een internetconsultatie. Dus de conceptteksten zijn bekend. En die teksten lezend wordt je niet blij!

→ lees meer

Waarom in Wmo een beschikking sturen?

01-07-2016

Je hoort steeds vaker geluiden dat we bureaucratie moeten tegengaan en daarom bij de uitvoering van de Wmo geen beschikkingen meer moeten sturen. Bureaucratie tegengaan is een heel goede zaak, maar geldt dat ook voor het achterwege laten van beschikkingen?

→ lees meer

Mag resultaatgericht indiceren of is dat taboe?

21-06-2016

Sinds enkele jaren is resultaatgericht indiceren "in". Of misschien zeg ik het verkeerd: is resultaatgericht aanbesteden in, hoort daar resultaatgericht indiceren bij en gaan gemeenten dus - zonder nadenken - over op resultaatgericht indiceren.

→ lees meer

Wat gaat Nederland doen aan realisatie van het VN-Verdrag gehandicapten?

14-06-2016

Op 14 juni is het zo ver: het VN-Verdrag is ook door Nederland geratificeerd. Wat gaat Nederland doen om het doel van dat Verdrag: volledige gelijkheid voor mensen met een beperking?

→ lees meer

Hulp bij het huishouden: leren van de porseleinkast!

10-06-2016

De Centrale Raad van Beroep heeft gesproken: hulp bij het huishouden is onderdeel van de Wmo 2015, niet algemeen gebruikelijk! En een algemene voorziening mag, mits die voldoet aan zoveel wettelijke eisen, dat het niet uit kan. Zeker geen gemakkelijk bereikbare oplossing zonder veel werk voor de gemeente. Oude normen mag je verlagen, afwijken van het CIZ-protocol, maar alleen gedegen onderbouwd. Zo goed als onmogelijk. Tot slot: resultaatgericht indiceren mag, maar de maatstaf moet volstrekt helder zijn, dus: de concrete wijze van invulling aan het bereiken van het resultaat bevatten.

→ lees meer

Vier wetten maken nog geen zomer

08-06-2016

Na de transitie komt de transformatie, we moeten integraal gaan werken. Maar is dat wel voldoende om de problemen in het sociaal domein te bezweren? Nee. Met het simpelweg in één team plaatsen van uitvoerders Wmo, Jeugdhulp, Schuldhulpverlening en Werk en Inkomen zijn we goed op weg, maar voor gemeenten die echt het verschil willen maken is de finish op dat punt nog lang niet in zicht! Dat is het belangrijkste inzicht dat ik tijdens het Divosa voorjaarscongres 2016 heb opgedaan. Moeten we dan ook Passend onderwijs en Huisvesting erbij pakken?

→ lees meer

Pleurt op!

02-06-2016

Heel subtiel is het niet, het Rotterdams. En dat terwijl de Rotterdammers zelf zeggen dat ze het mooiste dialect hebben. Er worden zelfs cursussen plat Rotterdams gegeven. Dan leer je de rasechte Rotterdammers echt kennen en dat ze vooral gevoelig en attent zijn. Met een prachtig taaltje.

→ lees meer

Het bijstands-warenhuis

26-05-2016

Stel: u heeft een nieuwe hardloopbroek nodig en u gaat daarvoor naar een warenhuis. Bij binnenkomst trekt u een nummertje en aan de balie vraagt een medewerker u of u kleding of huishoudelijke apparaten komt kopen. Na het invullen van het juiste formulier waarop u uw adresgegevens, het bedrag dat u wilt besteden en uw maat invult, wordt u weer naar huis gestuurd met de mededeling: ‘u hoort nog van ons’. Acht weken later ontvangt u een pakket per post, met het warenhuis als afzender. In het pakket zit een galajurk en een paar pumps. Moet u daarin gaan hardlopen?

→ lees meer

Privacy, wil de echte autoriteit opstaan?

29-04-2016

Eerder sprak ik over tegenstrijdige regelgeving in het gemeentelijk sociaal domein. Hoezo werd mij gevraagd. Ik pak maar even de privacy.

→ lees meer

Werken vanuit beginselen in het sociaal domein - deel 2

21-04-2016

In zijn blog van 12 april 2016 ging Wim Eiselin voor het eerst op dit onderwerp in. In deze blog wil ik proberen daarbij aansluitend een aantal beginselen voor de Wmo te schetsen. Zoals Wim al aangaf: bijstandsdenken over voorzienbare kosten is niet kopieerbaar naar de Wmo. Er zijn dus verschillen…..

→ lees meer

Werken vanuit beginselen in het sociaal domein

12-04-2016

Geeft kennis van de grondbeginselen meer houvast om problemen in het sociaal domein rechtstreeks tot een oplossing te brengen? Moeten we niet juist terug naar hoofdregels die voldoende sturend zijn om in maat tot een oplossing in het sociaal domein te komen? Lees de nieuwe blog van Wim Eiselin.

→ lees meer

Creatief met bijstand

06-04-2016

De roep om creatief met regelgeving is overal luid en duidelijk te horen. Maar het is wel erg lastig! We hebben nu eenmaal wet- en regelgeving, moeten we ons daar niet aan houden dan?We leven in een democratie en de wetgeving is democratisch tot stand gekomen. Dus ja, daar moeten we ons aan houden. De vraag is alleen wáár we ons precies aan moeten houden. Aan de regels zoals ze opgeschreven zijn of aan de onderliggende waarde?

→ lees meer

Voeten in de klei

31-03-2016

Er wordt wat afgeschreven over die decentralisaties. Met het lezen van nieuwsbrieven, rapporten en onderzoeken kun je hele dagen vullen. Zeker nuttig. Liever spreek ik toch mensen die met hun voeten in de klei staan, daar steek je het meeste van op.

→ lees meer

Ethiek en Multi-pech-gezinnen

22-03-2016

Ethiek moet een grote(re) rol krijgen in het dagelijks handelen van iedereen die een bijdrage levert aan het sociaal domein. Ethiek stelt criteria vast om te kunnen beoordelen of een handeling goed of fout is en om de motieven en consequenties van deze handelingen te evalueren. Socrates voegt daaraan toe dat iemand die over de juiste kennis beschikt, vanzelf het juiste doet. En, zegt hij, zelfkennis is een voorwaarde voor een goed en gelukkig leven.

→ lees meer

Casusboekje over VN-verdrag voor gemeenten

11-03-2016

Deze publicatie is bestemd voor gemeenten die meer willen weten over de inhoud en de reikwijdte van het VN-verdrag.

→ lees meer

Wordt ons vangnet een afvoerputje?

25-02-2016

Bijstand (Participatiewet) is van oudsher het laatste vangnet voor mensen die niet meer zelfstandig in hun bestaan kunnen voorzien. Via ‘algemene bijstand’ voor alle gebruikelijke kosten als boodschappen en huur en via bijzondere bijstand voor noodzakelijke kosten die voortvloeien uit bijzondere omstandigheden. We zien nu een reeks effectieve bezuinigingen buiten de bijstand, waar de groep minima echt onder lijdt. Deze bezuinigingen worden vrij gemakkelijk op de bijstand afgewenteld. Maar hoe moeten gemeenten dat opvangen? En is het wel acceptabel dat we stellen dat een bezuiniging geslaagd is en we vervolgens met opgeheven vinger naar de gemeente wijzen omdat ze tekorten hebben op het bijstandsbudget?

→ lees meer

Technologische ontwikkelingen sneller dan wetgeving

25-02-2016

In mijn vorige column schreef ik onder meer over het belang van wet- en regelgeving op het gebied van digitale veiligheid en privacy. Deze week ontdekte ik wat er gebeurt als je dat niet regelt. Niet in het voormalige Oostblok maar in de VS. Nu mijn zoon op het punt staat naar Amerika te vertrekken, wilde ik weten waar hij terecht zou komen. Je blijft immers moeder.

→ lees meer

Arbeidsverplichtingen en lijstjes afvinken

10-02-2016

Arbeidsverplichtingen – zeker de per 2015 geüniformeerde arbeidsverplichtingen – in de bijstand zijn een dankbaar onderwerp voor de media. Er is verschrikkelijk veel over geschreven en ook ik ga een bijdrage leveren aan die overvloed aan informatie. Niet vanuit de vraag of de verplichtingen nu wel of niet helpen, maar dan vanuit de vraag: wat controleer je als je controleert of iemand zijn arbeidsverplichtingen nakomt?

→ lees meer

Participatiewet ook open voor personen met groot vermogen

03-02-2016

Per 1 april 2016 treedt de wet vrijlating lijfrenteopbouw in werking. Deze wet wijzigt onder meer de Participatiewet. Wie de nieuwe regeling goed weet uit te nutten kan een groot vermogen vrijspelen, dat kan oplopen tot € 250.000 (bij een gezin het dubbelen). Lees nu de blog van Wim Eiselin van Stimulansz.

→ lees meer

Hoe schoon is uw huis?

28-01-2016

Begon de bezuiniging met 40% van het budget. Inmiddels is de bezuiniging aanzienlijk minder, maar het blijft een bezuiniging en gemeenten zijn gedwongen dat geld ergens vandaan te halen. Bij die zoektocht zijn veel verschillende keuzes gemaakt.

→ lees meer

De Esten komen eraan

28-01-2016

Mijn eerste goede voornemen voor 2016 heb ik al uitgevoerd, zojuist heb ik het e-burgerschap van Estland aangevraagd. Fluitje van een cent. Maar wat is dat e-burgerschap? Estland heeft de onafhankelijkheid van Rusland aangegrepen om de overheidsdienstverlening bijna volledig te digitaliseren.

→ lees meer

Het VN-Verdrag komt eraan, kijk naar de stembureaus!

25-01-2016

Met het oog op het referendum op 6 april aanstaande over het associatieverdrag met Oekraïne zijn de Minister van Binnenlandse Zaken en de gemeente Son en Breugel voor de rechter gedaagd. Inzet in beide zaken is het gebrek aan stembureaus. Het zou gaan om 70% minder stembureaus dan normaal bij verkiezingen. Ingegeven door een verwachte geringe opkomst.

→ lees meer

Kosten op de eerste plaats, toegankelijkheid ondergeschikt aan kosten!

20-01-2016

Vanaf december heeft de Tweede kamer gesproken over het VN-Verdrag voor de rechten van personen met een handicap. Nederland is in Europa en in de wereld één van de laatste landen dat dit verdrag gaat ratificeren. Reden: angst. Angst voor de kosten. En ook in de laatste fase, de behandeling in de Tweede Kamer overheerst weer die angst. Vooral bij regeringspartij VVD, die meent het op te moeten nemen voor de kleine ondernemers, vanwege een amendement rond de toegankelijkheid.

→ lees meer

Verliest Inspectie SZW kernwaarden uit het oog?

13-01-2016

Op 31 december 2015 is er een Besluit gepubliceerd in de Staatscourant nr. 45882 genomen - namens de Minister van BZK - waarin de Inspectie SZW geautoriseerd wordt individuele gegevens te verkrijgen uit Basisregistratie personen. Uit de toelichting blijkt dat deze autorisatie van belang is omdat de Inspectie SZW de gezinssamenstelling van personen moet achterhalen in het kader van bijstandsfraude.

→ lees meer

De bijstand en door rood rijden

11-01-2016

Ik heb ooit een boete gekregen voor het ‘met vier wielen op de stoep parkeren in de wijk Feyenoord in Rotterdam’. Nu zat ik die betreffende dag keurig op mijn werk in Utrecht terwijl de auto thuis voor de deur stond, maar dat is voor nu niet interessant. Wat wel interessant is, dat ik die boete van € 90,- zomaar toegestuurd kreeg. Niemand heeft mij gevraagd of ik expres op de stoep ben gaan staan met de auto en niemand heeft gevraagd of ik de boete eigenlijk wel kon betalen. En dat is een interessant fenomeen. Waarom?

→ lees meer

Maatwerk als willekeur is failliet sociaal domein

06-01-2016

Ik hoor steeds vaker de roep om maatwerk in het sociaal domein. Daar ben ik groot voorstander van! Maar de roep om op grond van de zeer dringende redenen iedereen die dat nodig heeft of zou kunnen hebben bijstand te verstrekken, ook al hebben ze geen recht, laat mijn juristenhart toch een paar slagen overslaan. Willekeur kan leiden tot het failliet van het sociaal domein.

→ lees meer

Fransje en de bijstand

28-12-2015

Ons Fransje was ziek. Eerst even (veel te lang dus) aangekeken of het vanzelf overging maar toen toch naar de dierenarts. Een paar injecties, litertje vocht erin, extra medicijnen mee en natuurlijk een rekening van ruim 80 euro. Als ik van de bijstand had moeten rondkomen zou dat een flinke aanslag op het huishoudbudget zijn. Maar niet als Fransje een Amsterdamse kat was geweest.

→ lees meer

VN-Verdrag voor de rechten van personen met een handicap

13-12-2015

Op 10 december 2015 is de Tweede Kamer (na 9 jaar en als één van de laatste landen in Europa) begonnen met de mondelinge behandeling van de ratificatie en het uitvoeringsplan van het VN-Verdrag voor de rechten van personen met een handicap.

→ lees meer

Opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen via ‘bed, bad, brood’

04-12-2015

In drie gelijktijdig uitgebrachte uitspraken hebben de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (AB RvS) en de Centrale Raad van Beroep (CRvB) duidelijkheid geschapen over de verdeling van verantwoordelijkheden over Rijk en gemeenten als het gaat om uitgeprocedeerde vreemdelingen.

→ lees meer

Willie Wortel

26-11-2015

“Weg met de netwerksamenleving, verwelkom de zwerm!” Die oproep deed Martijn Aslander bij een masterclass strategie.

→ lees meer

Vluchtelingen en tijdelijk verblijf

16-11-2015

In de laatste Verzamelbrief stelt staatssecretaris Klijnsma dat een vergunninghouder die tijdelijk bij iemand verblijft, geen gevolgen heeft voor de bijstandsuitkering. Maar wat is tijdelijk? Hoe kan de gemeente dit invullen op zo’n manier dat het praktisch uitvoerbaar, helder en juridisch correct is?

→ lees meer

De toekomst van armoedebeleid: geen lamp maar licht!

13-11-2015

In de serie ‘Tegenlicht’ van de VPRO was een bijzonder interessante uitzending met Thomas Rau. “Ik wil helemaal geen lamp, ik wil licht. Dat de producent daar een lamp en stroom voor nodig heeft is prima, maar daar heb ik niets mee te maken.” Dat was ongeveer de strekking van het verhaal en dat biedt enorme kansen! Stel dat we de minima geen bezittingen verstrekken, maar enkel toegang tot bepaalde diensten?

→ lees meer

Het sociaal domein en de kever van Kafka

03-11-2015

Burger, gemeente en het Rijk moeten allemaal gaan veranderen om het sociaal domein toekomstbestendig te houden. De eerste stappen zijn gezet met de drie decentralisaties, maar we zijn er nog lang niet. Dat betekent dat gemeenten en het Rijk moeten leren loslaten en dat burgers moeten leren verantwoordelijkheid te nemen. Daarbij blijven gemeenten wel verantwoordelijk voor het sociaal domein en meer specifiek voor de ondersteuning van burgers die (tijdelijk) minder in staat zijn om zelf verantwoordelijkheid te nemen.

→ lees meer

Sturen en Verbinden

21-10-2015

Er is plotseling iets aardigs gebeurd. De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft op 1 oktober een advies ‘Sturen en Verbinden’ gepresenteerd over de manier waarop het Rijk functioneert. De raad constateert dat ‘cockpit Den Haag’ nog steeds de samenleving met gedetailleerde regelgeving probeert te besturen en vanuit de oude kokers werkt.

→ lees meer

Handhaving en zachte heelmeesters

31-08-2015

Sociale wijkteams zijn in veel gemeenten een nieuw fenomeen. Het is echt makkelijker gezegd dan gedaan om mensen van verschillende disciplines bij elkaar te zetten en ze samen te laten werken. Er zijn behoorlijke cultuurverschillen en diverse partijen hebben allemaal hun eigen kijk op de wereld. Dat kan elkaar zonder meer versterken, maar op sommige terreinen is het lastig zoeken naar een gedeelde visie. Eén van de aspecten waarin dat duidelijk naar voren komt is handhaving.

→ lees meer

Oplossingen met praktische waarden

11-08-2015

Als je als kersverse directeur aan je nieuwe baan begint dan ligt het niet zo voor de hand bezig te zijn met het einde. Toch is dat precies datgene wat ik aan het doen ben. Ik lees namelijk in het kader van mijn inwerkprogramma het boekje ‘eenzame uitvaarten’; Handreiking voor de uitvoering van de wet op lijkbezorging.

→ lees meer

Is een onvoorwaardelijk basisinkomen juridisch mogelijk?

05-08-2015

Wat gebeurt er als je 300 langdurig bijstandsgerechtigden gedurende drie jaar € 1100,- per maand verstrekt (alleenstaande) zonder daar enige voorwaarden aan te verbinden? In Wageningen hopen ze hier over een aantal jaar een antwoord op te kunnen geven. Maar ook andere steden als Groningen, Leeuwarden, Nijmegen en Tilburg spelen met de gedachte aan een onvoorwaardelijk en gegarandeerd inkomen voor alle burgers. Vanuit economisch perspectief is er over het basisinkomen al het nodige gezegd, maar vanuit de juridische hoek blijft het wat stil.

→ lees meer

Wat hebben sociale diensten met voetballers en zangers?

28-07-2015

Als het goed helemaal niets! Misschien dat een aantal medewerkers van sociale diensten zelf niet onverdienstelijk zingt of voetbalt. Maar verder zou er geen verband moeten zijn. Waarom worden er dan gegevens opgezocht van deze BN’ers? Het is niet waarschijnlijk dat de keeper van het Nederlands elftal bijstand aanvraagt en zeker niet in 13 verschillende gemeenten.

→ lees meer

Werken naast de bijstand: drama of zegen?

16-07-2015

Het doel van de bijstand is het bieden van een tijdelijk vangnet voor mensen die het niet op eigen kracht redden. In de ideale wereld fungeert dit vangnet gelijktijdig als springplank naar werk. Maar werkt die springplank wel zo eenvoudig? Of zit daar ook een demping op?

→ lees meer

De gemeente als oplossing en oorzaak van armoede

02-07-2015

De gemeente is verantwoordelijk voor schuldhulpverlening en voor armoedebestrijding. Dit kunnen ze zelf uitvoeren, ze kunnen het ook (gedeeltelijk) aan andere partijen overlaten zoals kredietbanken en organisaties als Jeugdsportfonds en stichting Leergeld. Andere afdelingen van de gemeente zijn verantwoordelijk voor het binnen halen van ten onrechte betaalde (bijstands)uitkering en boetes vanwege fraude. Deze twee afdelingen kunnen beide bezig zijn met dezelfde burger. De ene afdeling probeert zoveel mogelijk geld van de fraudevordering binnen te halen, de andere afdeling voert budgetbeheer uit en zit met de handen in het haar omdat de maandelijkse begroting voor deze burger niet rond te krijgen is. Dat is niet efficiënt!

→ lees meer

Moet de gemeente de kosten van het beheer pgb vergoeden?

15-06-2015

Moet de gemeente de kosten betalen voor het beheer van het persoonsgebonden budget in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Wet langdurige zorg (Wlz) door de bewindvoerder? De Centrale Raad van Beroep is daar in haar uitspraak van 21 mei 2015 heel helder over.

→ lees meer

Balanceren tussen zorgplicht voor kwetsbare burgers en kostenbewustzijn - deel 2

01-06-2015

Mijn vorige blog met dezelfde titel (over de kostendelersnorm) heeft tot een stroom aan reactie geleid. Uit deze reacties bleek vooral ongerustheid. Ouders zijn ongerust dat ze hun kinderen moeten laten opnemen in een instelling, omdat ze thuis verzorgen financieel niet haalbaar is. Kinderen die ongerust zijn omdat ze hun ouders niet meer thuis kunnen verzorgen, omdat hun aanwezigheid in de woning directe gevolgen heeft voor de hoogte van hun uitkering. Schuldenaren die hun hulphond moeten wegdoen in het kader van een schuldsaneringstraject.

→ lees meer

Balanceren tussen zorgplicht voor kwetsbare burgers en kostenbewustzijn

11-05-2015

Tot 1 januari 2015 kon de norm of toeslag op grond van de toeslagenverordening worden aangepast als de woonkosten gedeeld konden worden. Dat was een individuele afweging, waarbij werd meegewogen of de woningdeler in staat was om de kosten te delen. Of de kosten daadwerkelijk gedeeld werden was geen overweging, dat is een zaak van de beide woningdelers. Met de komst van de Participatiewet is de kostendelersnorm ingevoerd. Daar lijkt het criterium ‘kunnen delen van de woonkosten’ geen enkele rol meer te spelen.

→ lees meer

Onderzoek naar vermogen in het buitenland: discriminatie of niet?

23-04-2015

Gemeenten willen misbruik van uitkeringen zoveel mogelijk reduceren. Om dat te bereiken doen ze onderzoek naar de rechtmatigheid van verstrekte uitkeringen, vaak aan de hand van risicoprofielen. Een groot aantal gemeenten doet in dat kader ook met enige regelmaat onderzoek naar vermogen in het buitenland. Dit type onderzoek raakt onevenredig vaak mensen met een niet-Nederlandse achtergrond, waardoor het gevaar van verboden onderscheid (discriminatie) op de loer ligt. Pionierswerk op dit terrein van een aantal gemeenten leverde ons op 14 april jl. een drietal hele heldere uitspraken van de Centrale Raad over wat mag en wat niet.

→ lees meer

Hennepkwekerij: waar ligt de grens tussen kweken voor eigen gebruik en professioneel kweken?

08-04-2015

Een lastige situatie: iemand ontvangt een uitkering maar blijkt thuis ook een hennepkwekerij te hebben. Wat betekent dit nu voor het uitkeringsrecht? Mr. Evelien Meester van Stimulansz geeft antwoord.

→ lees meer

Vereenvoudiging beslagvrije voet

26-03-2015

Wie schulden heeft moet deze terugbetalen. Om te voorkomen dat mensen onder een reëel bestaansminimum komen is er de beslagvrije voet. Het berekenen van deze beslagvrije voet is behoorlijk complex en er zijn veel gegevens nodig (over onder meer gezinssamenstelling, woonlasten, kosten zorgverzekering, zorgtoeslag) om tot het juiste bedrag te komen. Levert betrokkene te weinig gegevens, dan wordt de beslagvrije voet (veel) lager vastgesteld waardoor iemand niet meer in de kosten van levensonderhoud kan voorzien.

→ lees meer

Stimulansz is kennisleider in het sociaal domein. Stimulansz adviseert, informeert over actuele wet- en regelgeving en biedt aansluitend ook praktische oplossingen zoals online kennisbanken, tools voor bedrijfsvoering, digitale informatieproducten en trainingen. Onze missie: opdrachtgevers helpen bij het uitvoeren van hun publieke taken, zodat zij op hun beurt de best denkbare dienstverlening kunnen bieden aan inwoners en cliënten.

Contactgegevens

Meer van deze partner

Kennisbank Inzicht Sociaal Domein

Deze online kennisbank is onmisbaar voor klantmanagers, beleidsmedewerkers én juristen. Maar ook voor sociale wijkteams, baliemedewerkers, formulierenbrigades en cliëntenraden. Kortom, voor professionals in het sociaal domein die op zoek zijn naar een praktisch en toegankelijk online (juridisch) naslagwerk in heldere taal. De ideale vraagbaak voor iedereen die goed voorbereid wil zijn.

→ Lees meer