Factum

Artikelen

Pgb een passende leveringsvorm?

01-05-2018

In 2015 is begeleiding vanuit de AWBZ overgeheveld naar de Wmo. Sindsdien zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het onderzoek naar en de uitvoer van individuele begeleiding en dagopvang.

→ lees meer

Criteria verlengde Jeugdhulp of toch gewoon maatwerk?

18-12-2017

Regelmatig word ik gevraagd om mee te denken bij een casus, door consulenten die zich goed willen voorbereiden op een gesprek met een burger. Zo ook in het geval van Jari. De Wmo-consulent wilde weten of er een overzicht bestaat met criteria om een indicatie Jeugdwet te verlengen. Zij wilde graag weten in welke situaties dit een goede optie is.

→ lees meer

Wmo-convenant: florissant of irritant…

01-12-2017

Het Wmo-convenant is een overeenkomst tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de aangesloten aansprakelijkheidsverzekeraars. De gemeenten ontvangen een bedrag per inwoner waardoor letselschadeslachtoffers in aanmerking kunnen komen voor maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo. Hiermee is het regresrecht door de aansprakelijkheidsverzekeraars afgekocht bij 386 gemeenten, 2 gemeenten doen niet mee.

→ lees meer

Verantwoord inkopen binnen het sociaal domein

21-07-2017

Gemeenten hebben de extra taak gekregen om begeleiding en jeugdhulp te organiseren. Binnen het sociaal domein is daardoor het aantal aanbestedingsprocedures van deze diensten fors toegenomen. Ruim 300.000 jongeren tussen de nul en zeventien jaar ontvangen één of andere vorm van psychosociale hulp. Daarnaast krijgen circa 100.000 mensen van achttien jaar en ouder een vorm van begeleiding die onder de nieuwe taken valt.

→ lees meer

Zelfredzaamheid en/of participatie

02-06-2017

Situatieschets: Ik was op een ochtend een klein uurtje te gast bij de alleenstaande mevrouw Stram van 81 jaar, omdat mevrouw graag een pasje wilde voor de regiotaxi om te kunnen reizen tegen een gereduceerd tarief.

→ lees meer

Checklist onderzoek jeugd

17-05-2017

Op 1 mei jongsleden deed de CRvB uitspraak op het hoger beroep van de rechtbank Overijssel van 26 mei 2016. In deze uitspraak geeft de CRvB duidelijk aan wat er met de Jeugdwet wordt bedoeld. De Raad geeft aan dat de Jeugdwet een jeugdhulpplicht voor de gemeente schept. Doel is het versterken van de eigen kracht van de jongere en van het zorgend en probleemoplossend vermogen van het gezin en de sociale omgeving. De gemeente treft een voorziening op het gebied van jeugdhulp, daar waar een jeugdige of zijn ouders dit nodig hebben bij problemen met het opgroeien en/of de zelfredzaamheid en/of de maatschappelijke participatie. Uitgangspunt hierbij blijft echter de eigen kracht van de jeugdige en zijn ouders.

→ lees meer

Huiskamer Plus: Projecten verbinden in het Sociaal Domein

03-04-2017

Gemeente Echt-Susteren is bezig met een vergaande ontwikkeling binnen het sociaal domein. Dit doet de gemeente door verschillende projecten lokaal te organiseren en te verbinden met reeds bestaande initiatieven of bestaand beleid.

→ lees meer

Pgb: veilig, doeltreffend en cliëntgericht?

08-03-2017

In de uitspraak van de CRvB van 11 januari 2017 (ECLI:NL:CRVB:2017:17) wordt geoordeeld dat mantelzorg niet afdwingbaar is. Tevens wordt aangegeven dat partijen verdeeld zijn over de vraag of de geïndiceerde hulp moet worden toegekend als zorg in natura (zin) of als een persoonsgebonden budget (pgb). De Raad oordeelt dat betrokkene voldoende heeft gemotiveerd waarom zij in aanmerking wil komen voor een pgb. De betreffende gemeente lijkt onvoldoende te kunnen motiveren waarom zij een pgb geen juiste leveringsvorm vindt.

→ lees meer

Alaaf: in polonaise voor de transformatie

27-02-2017

Een mens heeft van nature een hekel aan veranderingen. Als ik de geleerden mag geloven zijn onze hersenen helemaal niet gemaakt om ver in de toekomst te kijken. Is het eigenlijk niet onze schuld dat we vandaag moeite hebben om stappen te zetten waarvan het effect pas in de verre toekomst te zien zal zijn. De neiging om te denken dat het vroeger beter was dan nu, herkennen we allemaal wel in meer of mindere mate. Niet dat het vroeger beter was, dat niet. Alleen kunnen we het heden lastig aanvaarden en hebben we het verleden overleefd. We weten dus eigenlijk nu al dat we over een aantal jaren terugverlangen naar het heden van 2017. Dat is dan wel weer goed nieuws.

→ lees meer

Eigen wooncarrière, eigen verantwoordelijkheid

30-01-2017

Consulenten maken vaak mee dat mensen zich niet verantwoordelijk voelen voor hun eigen wooncarrière en daarom een beroep doen op de voorzieningen vanuit de Wmo. Is dat eigenlijk een normale gedachtegang?

→ lees meer

(Sociale) Wijkteams: waarom ook al weer…?

07-10-2016

Je ziet ze overal met bosjes uit de grond getrokken worden: sociale wijkteams. Tegelijkertijd lijken ook veel van deze wijkteams weer net zo snel te verdwijnen en dat is best jammer, want er zijn vaak grote financiële en persoonlijke investeringen gemoeid met dergelijke initiatieven. Waar gaat het dan fout? 

→ lees meer

Een objectief normeringskader en een gedegen onderzoek?

07-09-2016

Met de invoering van de Wmo 2015 hebben veel gemeenten het bestaande normeringskader hulp bij het huishouden aangepast en/of zijn gaan sturen op algemene resultaten. Grootschalige herindicatieprojecten hulp bij het huishouden zijn opgezet en doorgevoerd.

→ lees meer

Gunningssystematiek binnen het sociaal domein

03-08-2016

Op dit moment geldt voor alle gemeentelijke inkooptrajecten binnen het sociaal domein het zogenaamde EMVI-principe, de Economisch Meest Voordelige Inschrijving. Bij het EMVI-principe wordt steeds een wisselende verdeling toegekend aan de sub-gunningscriteria prijs en kwaliteit. Een gemeente die in een achterliggende periode kwaliteitsproblemen ondervonden heeft, kent bij het bepalen van de weging het hoogste gewicht toe aan het sub-gunningscriterium kwaliteit. Bij gemeenten waar prijs een grote rol speelt, wordt het hoogste gewicht toegekend aan het sub-gunningscriterium prijs. 


→ lees meer

Is dit de bedoeling van de Wmo 2015?

04-07-2016

Een maandagmiddag in het gemeentehuis. Voor mij ligt de aanvraag van Joost. Joost is een jongen van 18 jaar met een verstandelijke handicap en ook psychiatrische stoornissen. Hij heeft net zijn school afgerond en wil graag aan de slag bij zijn laatste stageadres om zijn ingezette ontwikkeling verder door te zetten.

→ lees meer

Factum is het advies- en detacheringbureau op het gebied van de Wmo en de Jeugdwet. Door voortdurende investering in kennis en vaardigheden van haar medewerkers zijn de adviseurs van Factum bij uitstek geschikt om organisaties te versterken en in beweging te brengen. Factum gelooft in een samenleving waar iedereen moet kunnen deelnemen. Burgers die daartoe niet in staat zijn hebben daarbij soms ondersteuning nodig. Wij streven naar haalbare oplossingen en duurzame adviezen. Onze kennis en expertise worden sinds 2008 ook ingezet voor letselschade advies. In 2014 is er een intensieve samenwerking met Totaal Support. De adviseurs van Factum worden ingezet als onafhankelijk adviseur. Zij handelen schadebeperkend voor alle partijen en ondersteunen bij de implementatie van oplossingen.

Contactgegevens

Meer van deze partner

Motto van de week

"Heuse decentralisatie is het verschil tussen overheidsdienaren in de kooi en in de vrije uitloop"

→ Lees meer

Werken met FAQT-V

Afgelopen week was ik in het kader van een bezwaarprocedure op bezoek bij de familie Van der Heijden.

Wat was er aan de hand?

De gemeente had Factum gevraagd om een onafhankelijk sociaal medisch advies over een lang lopend conflict met de heer en mevrouw Van der Heijden.

Hun 21-jarige zoon Emile is bekend met een autisme spectrum stoornis. Hij kreeg daarom in het kader van de AWBZ individuele begeleiding in de vorm van een pgb, tot voor kort 20 uur per week. Na een door de gemeente uitgevoerd herindicatietraject was dit teruggebracht tot 10 uur per week. Daarnaast vond de gemeente dat de begeleiding niet in de vorm van een pgb uitgekeerd kon worden, omdat Emile recent in aanraking was geweest met justitie vanwege vermeende verkoop van soft drugs.

De ouders konden zich niet vinden in de mindering van het aantal uren en waren het niet eens met de motivering voor weigering van het pgb.

→ Lees meer

FAQT-V Richtlijn voor onderzoek en normering begeleiding Wmo

Factum heeft de richtlijn FAQT-V ontwikkeld, maar waarom?

In 2015 is begeleiding vanuit de AWBZ overgeheveld naar de Wmo. Sindsdien zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het onderzoek en de uitvoer van individuele begeleiding en dagopvang. De gehanteerde methoden; de zelfredzaamheidsmatrix, DSM-V en de ICD-ICF bleken weinig ruimte te bieden om problemen en gezins- en omgevingsfactoren volledig in kaart te brengen en de omvang van noodzakelijke ondersteuning te bepalen. Vanuit de praktijk kregen we het verzoek om hiervoor een methodiek te ontwikkelen.

→ Lees meer