AKD

Artikelen

Beleidsijver gemeenten leidt tot overmatige gegevensverwerking in het sociaal domein

04-04-2018

​​​Gemeenten verzamelen bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Jeugdwet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk voor de zorgvraag. Dit constateert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in twee onderzoeksrapporten over de gegevensverwerking bij de toeleiding naar hulp door de gemeente Zaanstad en de gemeente Nijmegen.(1)

→ lees meer

Gemeenten opgelet! Gegevensverwerking in sociaal domein mag niet bovenmatig zijn

26-02-2018

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft vorige week een rapport gepubliceerd over de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens door gemeenten in het sociaal domein.(1)

→ lees meer

CRvB acht maatwerkvoorzieningen in de vorm van een financiële vergoeding mogelijk. Is de geest nu uit de fles?

19-02-2018

De Centrale Raad van Beroep heeft in twee principiële uitspraken uitgemaakt dat het onder de Wmo 2015 mogelijk is om een maatwerkvoorziening in de vorm van een financiële tegemoetkoming te verstrekken.(1)

→ lees meer

Overgangsrecht Wmo 2015 en inhoudsvereisten blijken struikelblokken voor gemeentelijke verordeningen

02-02-2018

Het toekennen van een maatwerkvoorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb) met een toereikende hoogte blijkt een struikelblok te zijn voor gemeenten, zo blijkt ook uit de recente uitspraak van de rechtbank Overijssel. In deze uitspraak beschikte eiser onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) over de indicatie GGZ 3C (recht op intramurale zorg binnen de geestelijke gezondheidszorg). De indicatie was toegekend tot en met 21 maart 2017.

→ lees meer

Specialistische jeugdhulp: in de buurt van jouw gemeente of (ver) daarbuiten

30-01-2018

Gemeentebesturen zijn, kort gezegd, verantwoordelijk om in jeugdhulp te voorzien, indien de jeugdige en haar/zijn ouders die jeugdhulp nodig hebben. Deze jeugdhulp moet, gelet op de zorgbehoefte van de jeugdige, passend zijn. Het gemeentebestuur heeft daarbij de verplichting te voorzien in een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod van jeugdhulpvoorzieningen.

→ lees meer

Voorgestelde wijziging van de Wmo 2015 en de Jeugdwet: goed idee of stoplap?

02-01-2018

De regering wenst de Wmo 2015 en de Jeugdwet te wijzigen om op die manier de samenwerking tussen gemeenten te versterken en de administratieve lasten voor de zorgaanbieders te verlagen. Dit blijkt uit een recent gepubliceerd advies van de Raad van State(1).

→ lees meer

Advies RVS: zorginkoop op de schop

06-11-2017

De Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) heeft een advies uitgebracht over de zorginkoop in Nederland, genaamd 'Zorgrelatie Centraal. Partnerschap leidend voor zorginkoop'(1). In het advies maakt de RVS de balans op over de effecten van het instrument zorginkoop dat vanaf 2006 is ingezet in de curatieve zorg, de langdurige zorg, de maatschappelijke ondersteuning en de jeugdhulp.

→ lees meer

Uitvoering Wmo en Jeugdhulp in BV?

27-10-2017

Recent kondigde de gemeente Delft aan de uitvoering van de Jeugdhulp en de Wmo-zorg te verzelfstandigen. Door dit onder te brengen in een aparte besloten vennootschap (BV) zijn de rollen en verantwoordelijkheden met de nieuwe organisatie helder, aldus de gemeente. Voor het opzetten van deze constructie zullen echter wel concrete afspraken moeten worden gemaakt.

→ lees meer

Maatregelen tegen wachttijden GGZ

16-10-2017

De wachttijden in de ggz zijn al een tijd langer dan de treeknorm van veertien weken. Vooral mensen met autisme, persoonlijkheidsstoornissen, trauma en licht verstandelijke beperking moeten lang wachten op de juiste zorg. Het nieuwe kabinet gaat hier iets aan doen.

→ lees meer

Inkopen van jeugdhulp: is het dan nooit goed?

21-09-2017

Als er één terrein moet worden genoemd waar gemeenten mee worstelen op het gebied van inkoop, dan is het wel de inkoop van jeugdhulp.

→ lees meer

Wachtlijsten in de ggz: wanneer grijpt de rechter in?

27-07-2017

De brancheorganisatie GGZ Nederland neemt het initiatief om wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg terug te dringen. Er worden 'regionale taskforces' ingesteld, waarin de betrokken partijen samen proberen wachtlijsten weg te werken. Als dat werkt, is het fijn. Als het niet werkt, kan de rechter dan ingrijpen? Die vraag kan niet voor alle vormen van ggz gelijk beantwoord worden. De wijze waarop de 'aanspraak' is geregeld, blijkt relevant.

→ lees meer

PGB-houders en ontslag zorgverlener: transitievergoeding verschuldigd!

14-04-2017

Sinds het midden van de jaren '90 kennen wij in Nederland de mogelijkheid voor chronisch zieken en gehandicapten om gebruik te maken van een zogenoemd 'Persoonsgebonden Budget' (PGB). Zij kunnen met dit budget zelf zorg inkopen. Het PGB is een alternatief voor de reguliere thuis- en instellingszorg.

→ lees meer

Rechter oordeelt: toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs terecht. 4 Lessen voor de praktijk

15-03-2017

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft op 8 maart 2017 een belangwekkende uitspraak gedaan met betrekking tot de toelaatbaarheidsverklaring (ECLI:NL:RVS:2017:595).In deze zaak ging het om een door een samenwerkingsverband (1) verleende toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs, waartegen bezwaar en beroep was ingesteld, omdat een ouder het niet eens was met het besluit. De rechter oordeelt dat de toelaatbaarheidsverklaring in dit geval terecht is afgegeven.

→ lees meer

Thuiszorgaanbieders beboet voor overleg over aanbestedingen

20-02-2017

​De omslag naar marktwerking in het sociaal domein vergt van thuiszorgaanbieders snelle en aanzienlijke aanpassingen. Bij veel partijen ontstaat behoefte aan overleg om de continuïteit en kwaliteit van de zorg te borgen. Voor een groot aantal gemeenten vormt deze behoefte een belangrijke reden om te kiezen voor het zogeheten ‘Bestuurlijk Aanbesteden’ die het gewenste overleg vormgeeft via virtuele en fysieke ‘Overlegtafels’. Hieraan kunnen echter mededingingsrechtelijke risico’s kleven, vooral voor ondernemingen die aan meerdere overleggen door het land deelnemen. In dat kader is de recent gepubliceerde uitspraak van het CBb interessant (1), waarin centraal stond een besluit van de ACM om twee thuiszorgaanbieders te beboeten voor het uitwisselen van concurrentiegevoelige informatie. ​

→ lees meer

Is het verschaffen van financiële gegevens bij een aanvraag om een maatwerkvoorziening noodzakelijk?

16-11-2016

Gemeenten mogen ondersteuning in het kader van een aanvraag om een maatwerkvoorziening aan een betrokkene niet weigeren op basis van een hoog inkomen of vermogen. Gemeenten mogen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) wel een hogere eigen bijdrage vragen van betrokkene met meer inkomen of vermogen. Deze eigen bijdragen kan nooit hoger zijn dan de kostprijs van de maatwerkvoorziening.

→ lees meer

Onderwijs: een richting is meer dan alleen een statutaire doelstelling

30-09-2016

De Afdeling heeft een uitspraak gewezen met betrekking tot de vraag of een nieuw te stichten school meer dan één richting heeft. Een nieuw te stichten school voor een bepaalde richting in het voortgezet onderwijs kan voor bekostiging in aanmerking worden gebracht indien er – kort gezegd – voor die richting voldoende leerlingenpotentieel is. Het is ook mogelijk om een school met meerdere richtingen te stichten. In dat geval mogen de leerlingenpotentiëlen van de verschillende richtingen bij elkaar worden opgeteld. 

→ lees meer

Conclusies van FNV over Wmo-beleid van gemeenten te kort door de bocht

14-09-2016

FNV heeft recent de uitkomsten van een onderzoek onder de 390 gemeenten naar het Wmo-beleid met betrekking tot huishoudelijke hulp gepresenteerd. Volgens FNV voert ruim driekwart van de gemeenten een fout of zeer discutabel beleid.

→ lees meer

Rechtbank (te) streng voor resultaatgericht indiceren bij huishoudelijke hulp onder de Wmo 2015

10-08-2016

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 25 juli 2016 een uitspraak gewezen met betrekking tot resultaatgericht indiceren onder de Wmo 2015.

→ lees meer

Afdeling bestuursrechtspraak fluit Belastingdienst terug over het verstrekken van inkomensgegevens aan corporaties en andere verhuurders

03-02-2016

Op 14 maart 2013 zijn wetten (Stb. 2013, 89 en 90) aangenomen om scheefwonen tegen te gaan. Met scheefwonen wordt bedoeld dat personen blijven wonen in sociale huurwoningen, hoewel zij naar hun actuele inkomen niet meer behoren tot de inkomenscategorie waarvoor die woningen zijn bedoeld. De wetten geven verhuurders van sociale huurwoningen de mogelijkheid om de huurprijs te verhogen op de grond dat het inkomen van de huurders boven een bepaald bedrag ligt. Indien een verhuurder gebruik wil maken van de mogelijkheid tot huurverhoging over te gaan, dient hij de bij de Belastingdienst bekende inkomensgegevens van de huurder over te leggen (artikel 7:252a van het Burgerlijk Wetboek).

→ lees meer

Huishoudelijke hulp houdt rechtbanken verdeeld

13-01-2016

Verschillende gemeenten hebben ervoor gekozen om met de inwerkingtreding van de Wmo 2015 huishoudelijke hulp niet langer als een voorziening aan te bieden. Dit heeft geleid tot een groot aantal juridische procedures. De inzet van die procedures is de principiële vraag of de Wmo 2015 gemeenten de ruimte biedt om huishoudelijke hulp niet langer als voorziening beschikbaar te stellen. Recent zijn de eerste uitspraken van rechtbanken hierover gepubliceerd. Conclusie is dat de rechtbanken over de betreffende vraag verdeeld zijn.

→ lees meer

AKD is actief in een groot aantal rechtsgebieden. Door de combinatie van verregaande specialisatie, ruime ervaring en nauw samenwerken ontvangt u het beste advies voor al uw juridische en fiscale vraagstukken. Zowel nationaal als internationaal. Precies zoals u dat mag verwachten van een adviseur.

Contactgegevens

Meer van deze partner

AKD door The Lawyer uitgeroepen tot ‘Law Firm of the Year: Benelux’ 2018

AKD heeft de 'Law Firm of the Year: Benelux' Award 2018 van het prominente Engelse juridische vaktijdschrift The Lawyer gewonnen. Op 15 maart 2018 is dit bekendgemaakt tijdens de ceremonie van The Lawyer European Awards in Londen.

→ Lees meer