Privacystatement, disclaimer en auteursrecht

Privacystatement

Privacy en cookie reglement van Berghauser Pont Publishing B.V. (hierna te noemen "Sociaalweb"), Sociaalweb is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze website. Dit privacyreglement voldoet aan de wettelijke eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens voorschrijft. Op dit privacy reglement is artikel 6 Vrijstellingsbesluit van toepassing.

Toepassingsbereik.

Dit privacy en cookie reglement zijn van toepassing op (het gebruik van) alle externe (reclame-) uitingen van Sociaalweb waaronder de uitingen via:

 • de door Sociaalweb geëxploiteerde website hier na gezamenlijk of afzonderlijk aangeduid als de “Website”),
 • de door Sociaalweb verstuurde elektronische nieuwsbrieven (hierna aangeduid als de “Nieuwsbrief”);

Algemene en begripsbepalingen

Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan toekent.

 1. Persoonsgegevens
  Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon
 2. Verwerking van persoonsgegevens
  Elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.
 3. Verantwoordelijke
  De rechtspersoon die alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
 4. Bewerker
  Degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.
 5. Gebruiker van persoonsgegevens
  Degene die als medewerker of anderszins geautoriseerd is persoonsgegevens te verwerken.
 6. Betrokkene
  Degene op wie de persoonsgegevens betrekking heeft.
 7. Opdrachtgever
  Een natuurlijke of rechtspersoon die aan Sociaalweb een opdracht tot dienstverlening heeft gegeven.
 8. Derden
  Ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of bewerker gemachtigd is persoonsgegevens te verwerken.
 9. Toestemming van de betrokkene
  Elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.

Verwerkte gegevens

Sociaalweb maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die u aan beheerders van websites verstrekt zonder dat u zich daar misschien bewust van bent. Wanneer u bijvoorbeeld deze website bezoekt, registreren we een aantal technische gegevens zoals het IP-adres van uw computer, het besturingssysteem dat u gebruikt, de internet browser waarmee u surft en in sommige gevallen de laatste internetpagina die u hebt bezocht. Sociaalweb verzamelt en verwerkt daarnaast gegevens die u actief aan ons verstrekt zoals bijvoorbeeld uw naam, contactgegevens en profielfoto, uw opleidingsniveau, de naam van uw werkgever, uw functie en de bedrijfstak waarin u werkzaam bent. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als u een account of een profiel aanmaakt, een abonnement, gids of nieuwsbrief aanvraagt, een test invult of content op deze website plaatst.

Doeleinden verwerking

De gegevens die u passief aan ons verstrekt worden zoveel mogelijk anoniem door Sociaalweb gebruikt. We doen dit om de kwaliteit, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren. De persoonsgegevens die u actief aan Sociaalweb verstrekt worden opgenomen in een gegevensbestand en gebruikt voor de volgende doeleinden.

A. Uw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomsten en om u de overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren.

B. Daarnaast gebruiken wij uw gegevens om u op de hoogte te houden van interessante informatie en vacatures, om u aanbiedingen te doen, om u te informeren over huidige en toekomstige producten of diensten van Sociaalweb om deelname mogelijk te maken aan eventuele acties.

C. Uw gegevens worden geanalyseerd om de informatie en aanbiedingen zo veel mogelijk op uw interesse af te stemmen.

D. Sociaalweb gebruikt uw gegevens ten slotte ook om te voldoen aan op Sociaalweb rustende wet- en regelgeving.

Ontvangers

Sociaalweb publiceert bepaalde gegevens die u in uw account of profiel hebt opgenomen op de website. Deze gegevens zijn toegankelijk voor alle bezoekers van de website. Bij het invullen van uw account of profiel is aangegeven welke gegevens op de website worden gepubliceerd. Indien u niet wilt dat deze gegevens openbaar zijn, dan kunt u de invulvelden in uw account of profiel leeg laten. Ook de content die u zelf op de website plaatst is toegankelijk voor alle bezoekers van de website. Sociaalweb zal uw gegevens niet aan groepsmaatschappijen of andere derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven aan Sociaalweb of indien Sociaalweb daartoe wettelijk verplicht is. In sommige gevallen kunt u via deze website doorlinken naar websites van derden. Sociaalweb is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van deze derden. Ook is Sociaalweb niet verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van uw openbare persoonsgegevens door andere gebruikers van deze website.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de internet browser op uw computer worden geplaatst. Via deze website kunnen de volgende soorten cookies geplaatst worden:

A. Functionele cookies

Deze cookies worden gebruikt om de website gebruiksvriendelijker te maken door bepaalde gebruikersvoorkeuren op te slaan. Bijvoorbeeld om te onthouden dat u ingelogd bent, bepaalde pagina's reeds bekeken hebt, meegedaan hebt aan een poll of om bepaalde voorkeuren voor de weergave vast te houden.

B. Cookies voor het tonen van gerichte advertenties

Deze site maakt gebruik van advertentienetwerken om advertenties te tonen op bepaalde plekken in de website. Daarnaast kunnen bepaalde specifieke technieken als retargeting en real-time bidding ingezet worden om bezoekers die bepaalde pagina’s van deze website hebben bezocht opnieuw te bereiken via gerichte advertenties op websites van derden. Om deze advertenties zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op uw interesses worden cookies gebruikt. De gegevens die in deze cookies worden opgeslagen zijn volledig anoniem.

C. Cookies voor website analyse

Sociaalweb maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Sociaalweb te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Sociaalweb en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

D. Overige cookies

Deze website kan mediabestanden van websites van derden zoals bijvoorbeeld Youtube.com bevatten. Bij het afspelen van deze mediabestanden kunnen door deze derden cookies geplaatst worden. Verder biedt deze website de optie om bepaalde informatie te delen via sociale netwerken als Facebook.com, LinkedIn.com of Twitter.com. Bij gebruik van deze functionaliteit kunnen door deze sociale netwerken cookies op uw computer plaatsen om bij te houden welke informatie gedeeld is.

Blokkeren van cookies

U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

Indexering door zoekmachines

De gegevens die u in uw account of profiel opneemt, kunnen in beginsel niet door externe websites, zoals zoekmachines, geïndexeerd worden. Alle overige door u geplaatste content wordt wel door zoekmachines geïndexeerd.

Beveiliging en bewaartermijn

De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. Sociaalweb bewaart uw (persoons-)gegevens zo lang uw account of profiel in stand blijft of zo lang als de wet dat voorschrijft. Sociaalweb mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Correctie en verwijdering

U kunt verzoeken uw gegevens laten corrigeren of verwijderen. U stuurt een bericht met uw naam en contactgegevens aan Sociaalweb B.V., Postbus 14580 1001 LB Amsterdam of een e-mail aan info@sociaalweb.nl. In uw verzoek dient u zoveel mogelijk te specificeren op welke persoonsgegevens het verzoek ziet. Naar aanleiding van uw verzoek berichten we u over het verdere verloop van de procedure. Sociaalweb zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Sociaalweb de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Sociaalweb stuurt u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien Sociaalweb de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt Sociaalweb de bezoeker een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan. Indien Sociaalweb niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens correctie of verwijdering betrekking heeft, kan Sociaalweb de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. Sociaalweb schort de uitvoering van het verzoek op totdat de bezoeker Sociaalweb de (nadere) specificatie heeft verstrekt. Sociaalweb kan deze privacy en cookie reglement eenzijdig wijzigen. We adviseren u daarom om deze reglement regelmatig op wijzigingen na te gaan. Deze privacy en cookie reglement is voor het laatst gewijzigd op 7 april 2017.

Disclaimer

© Berghauser Pont bv, Amsterdam 2017

Dit is een website van Berghauser Pont bv (hierna ook aangeduid met “BP” of “wij”), gevestigd te Amsterdam. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht.

Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

De websites van BP worden tot uw beschikking gesteld onder de volgende voorwaarden. Door de online diensten en websites te gebruiken, wordt u (de “gebruiker”) geacht deze disclaimer en gebruiksvoorwaarden te accepteren.

Alle rechten op de inhoud van de online diensten en websites van BP berusten bij BP, voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op de internetdiensten en websites van BP.

BP accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door BP is verstrekt en voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van BP, wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van BP die op deze site van toepassing zijn.

Deze website bevat links naar websites van derden en BP is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Auteursrecht

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan BP dan wel haar licentiegevers. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BP dan wel haar licentiegevers. Deze kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over het sociaal domein. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer