nieuws

Gemeente Utrecht verhoogt uren huishoudelijke hulp

09-09-2016

bron: Gemeente Utrecht

Mede naar aanleiding van de CRvB-uitspraak liet Utrecht een onderzoek uitvoeren naar het aantal uren dat nodig is om het resultaat van een schoon huis te bereiken, zoals omschreven in de Utrechtse beleidsregels. De gemeente heeft besloten de uren voor hulp in het huishouden te verhogen.

Per 10 oktober bestaat de basisvoorziening Hulp bij het Huishouden (HbH) in de gemeente Utrecht uit 105 uur per jaar per klant. Daarnaast wil het college de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) in stand houden. Verder ontvangt de gemeenteraad binnenkort een verbeterplan van het college waarin wordt uitgewerkt hoe de werkwijze nog beter kan aansluiten bij de behoefte van de klant. De verbetering bestaat uit het standaard starten met een huisgesprek, waarbij er zorgvuldig gekeken wordt naar maatwerk, en het verbeteren van de informatievoorziening. Aanleiding voor deze kwaliteitsimpuls zijn de geuite wensen van de gemeenteraad, het objectieve onderzoek naar de onderbouwing van de urennorm voor een schoon huis conform de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep en de bevindingen van de Rekenkamer Utrecht.

Basisvoorziening van 105 uur per jaar

Het college vindt het belangrijk dat er tussen de klant en de huishoudelijke hulp ruimte is voor sociaal contact. Ook vindt het college het belangrijk dat de klant zelf keuzes kan maken over de inzet van de huishoudhulp. Daarom is bij het vaststellen van de Voorjaarsnota eerder dit jaar al besloten het aantal uren basisvoorziening aan hulp bij het huishouden vanaf 10 oktober 2016 te verhogen van 78 naar 104 uur per jaar per klant. Gezien de uitkomsten van het onderzoek door KPMG Plexus en Bureau HHM voor 104,9 uur per jaar, besluit de gemeente het aantal basisuren per jaar per 10 oktober 2016 te verhogen naar 105 uur op jaarbasis. Uiteraard houdt de klant de regie en kan hij/zij aangeven of de 105 uur in de individuele situatie wenselijk is en blijft het mogelijk dat iemand meer uren toegekend krijgt als dat nodig is.

Voortzetting Huishoudelijke Hulp Toelage

De huidige HHT regeling van het Rijk ziet de gemeente als een waardevol instrument; zowel vanuit het oogpunt van werkgelegenheid als om de eigen kracht en zelfredzaamheid van inwoners te versterken. Daarom wil het college deze regeling voortzetten tot 2019. Dit betekent dat inwoners die huishoudelijke hulp via de gemeente ontvangen voor €5 per uur extra hulp kunnen inkopen. Ook specifieke groepen inwoners kunnen extra hulp inkopen tegen een gereduceerd tarief (tussen de €9 en €10,50 per uur).

Huisbezoek

Om te komen tot voldoende maatwerk is zorgvuldig en individueel onderzoek noodzakelijk. Dat begint bij een goed gesprek. Voorheen was een telefonisch gesprek het uitgangspunt, tenzij de klant een huisbezoek wenste. Iedere klant krijgt een huisbezoek aangeboden om zo de persoonlijke omstandigheden en de brede ondersteuningsbehoefte van klanten in kaart te brengen. Het college wil een buurtgerichte aanpak, met inzet van netwerken bij mensen in de buurt. Daarom kiest het college ervoor de uitvoering van deze huisbezoeken in samenwerking met de buurtteams vorm te geven. Doel is zo te komen tot een breed gesprek voor iedereen die dat wenst en het samenvoegen van de expertise van het buurtteam en de gemeente. Dit komt tegemoet aan de behoefte van klanten en de geuite wensen van de gemeenteraad. Het college wil ook samen met aanbieders, klanten en andere belanghebbenden de informatievoorziening, ondersteuning en dienstverlening rondom de verstrekking van Wmo voorzieningen verbeteren. Eind 2017 volgt evaluatie van het HBH-beleid.

Twee onderzoeken

In deze brief met bijlagen licht het college de beleidsaanpassingen toe. Belangrijke bronnen voor de kwaliteitsimpulsen vormen het onderzoeksrapport van de Rekenkamer (6 september 2016) en de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (18 mei 2016). De Centrale Raad van beroep stelt dat het aantal uren voor hulp bij het huishouden dat de gemeente in de basisvoorziening toekent, onafhankelijk en objectief moet kunnen onderbouwen. Met die opdracht hebben KPMG Plexus en Bureau HHM afgelopen zomer deze urennorm onderzocht. Zij concluderen dat 104,9 basisuren per jaar nodig zijn om een schoon en leefbaar huis te realiseren. De Utrechtse Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de uitwerking van het beleid HbH. In dit onderzoek staat de klantbeleving centraal.

Meer van Sociaalweb