nieuws

Amsterdam start onderzoek naar doorverwijzing bij dyslexie

19-06-2017

bron: Gemeente Amsterdam

Uit onderzoek blijkt dat er grote verschillen zijn tussen scholen in het doorverwijzen naar dyslexiezorg en dat kinderen met een migratieachtergrond veel minder vaak de diagnose dyslexie krijgen dan kinderen zonder migratieachtergrond. De gemeente Amsterdam gaat onderzoeken wat daarvan de redenen zijn.

Sinds 2015 is de gemeente vanuit de Jeugdwet verantwoordelijk voor de zorg aan kinderen op de basisschool met dyslexie. De scholen zijn verantwoordelijk om bij vermoedens van dyslexie door te verwijzen naar de zorgaanbieders. Het Samenwerkingsverband PO Amsterdam-Diemen (SWV) ziet erop toe dat scholen hun rol juist vervullen.

Begin 2016 is in opdracht van de gemeente onderzoek gedaan naar doorverwijzingen. In juni 2016 is het rapport “Zicht op Ernstige Enkelvoudige Dyslexie in Amsterdam” verschenen. In het rapport komt naar voren dat 44% van de basisscholen in Amsterdam niet doorverwijst naar dyslexiezorg én dat er scholen zijn die veel meer doorverwijzen dan op basis van de prevalentie (4%) voor dyslexie mag worden verwacht. Uit cijfers van het CBS blijkt daarnaast dat er een significant verschil is tussen kinderen met migratieachtergrond met dyslexie en kinderen zonder migratieachtergrond, zoals in onderstaande grafiek te zien is (1).

Opvallende cijfers

Wethouder Jeugd en Onderwijs Simone Kukenheim: “Ik vind het heel urgent dat we onderzoeken hoe het kan dat er zo’n groot verschil is tussen scholen onderling en tussen kinderen. Het roept de vraag op of kinderen de juiste diagnose krijgen als het om dyslexie gaat. Als kinderen dyslexie hebben zonder dat dit wordt opgemerkt, is dit zeer schadelijk voor hun onderwijskansen.”

Het onderzoek wordt samen met het SWV uitgevoerd en is begin mei gestart. Onderzoek wordt verricht op 30 scholen, het zal antwoord geven op de volgende vragen:

  1. Hoe wordt het lees- en spellingsonderwijs gegeven en hoe gaan scholen om met het dyslexieprotocol bij achterstanden op het gebied van lezen en spelling?
  2. Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan voor een eenduidiger doorverwijsbeleid naar dyslexiezorg.
  3. Wat maakt dat kinderen met een migrantenachtergrond significant minder naar dyslexiezorg worden verwezen?

Met de uitkomsten van dit onderzoek wordt inzichtelijk wat oorzaken kunnen zijn van verschillen in doorverwijzing en kunnen adviezen aan scholen worden gegeven hoe dit te veranderen.

De uitkomsten van het onderzoek worden in het najaar 2017 verwacht.

(1) https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/40/lichte-toename-kinderen-met-dyslexie

Rapport Zicht op Ernstige Enkelvoudige Dyslexie in Amsterdam in Amsterdam - RadarAdvies juni 2016

Gerelateerd nieuws

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over het sociaal domein. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer