blogs

Zo doen ze dat in Maastricht Heuvelland!

13-09-2017

Kim Stroucken

Jongeren die volwassen worden: waar lopen ze tegenaan en waar hebben ze behoefte aan? In dit artikel lees je hoe het Jongerenteam van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland deze vragen - samen met jongeren - oppakt.

Eindelijk volwassen?

Achttien worden is niet niks. De overgang naar een leven als volwassene neemt veel vragen met zich mee. Op vrijwel alle leefgebieden veranderen er dan immers dingen; opleiding, werk, inkomen, zelfstandig wonen, administratie….er zijn heel wat zaken die geregeld moeten worden. Het Jongerenteam van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland geeft advies en ondersteuning en gaat samen met jongeren zelf op zoek naar antwoorden op hun vragen.

Het team is een intensief samenwerkingsverband binnen het sociaal domein tussen Participatie, Onderwijs, Jeugd en Wmo, aangevuld met werkgeversorganisatie Podium24. Zij zetten alles op een rijtje en kijken naar wat mogelijk is, waarbij de focus ligt op een succesvolle terugkeer naar school of een duurzame plek op de arbeidsmarkt. Maar ook als het gaat over dagbesteding, diverse vormen van hulpverlening, jeugdzorg, gezondheidsvragen of andere praktische tips, is het jongerenteam een goed aanspreekpunt. Het doel is om jongeren (weer) trots te laten zijn op wie ze zijn en op wat ze kunnen en/of doen.

Integrale aanpak

Om dat doel te bereiken werkt het team volgens een integrale domeinoverstijgende aanpak. In de praktijk is dat te zien aan de samenstelling van het team. Het bestaat uit consulenten Participatiewet, de consulent voor niet-uitkeringsgerechtigden, medewerkers van het bureau Voortijdig Schoolverlaten (team Onderwijs), en recruiters van de werkgeversorganisatie. Daarnaast wordt er structureel geschakeld met de (toegangs)teams Jeugd en Wmo.

Elke werkdag is de balie van het jongerenteam geopend van 08.30 tot 12.00 uur en kunnen jongeren zonder afspraak met hun vragen terecht. Medewerkers van de teams Participatiewet, Onderwijs en werkgeversorganisatie Podium24 zijn dan aanwezig. Periodiek is er een integraal overleg van alle betrokken disciplines en teams. Daarnaast is er geregeld contact met vaste netwerkpartners zoals scholen, re-integratiebedrijven, zorgaanbieders, de maatschappelijke opvang en lokale initiatieven. Het team laat zien dat door deze manier van samenwerken jongeren optimaal in hun eigen kracht kunnen komen.

De jongere centraal

Jongeren hebben een vaste contactpersoon en al tijdens de zoektermijn worden ze ingedeeld in (groeps-)trainingen. Tijdens deze zes weken durende training werken ze aan het vergroten en versterken van hun eigen kracht en zelfredzaamheid. Hierdoor krijgen ze een beter inzicht in hun mogelijkheden om terug te keren naar school, of om een weg te vinden die leidt tot meer kansen op de arbeidsmarkt. Verder wordt er gewerkt aan het in beeld brengen van problemen die ze ervaren. Tijdens de trainingen kunnen ze zowel van elkaar als van de hiervoor opgeleide trainers leren welke oplossingen er zijn.

De begeleiding die het jongerenteam biedt op het gebied van scholing, werk en zelfontplooiing, sluit zoveel mogelijk aan bij de eigen leefwereld en het netwerk van de jongere zelf, met hun persoonlijke talenten als uitgangspunt. De vraag en eventueel de problematiek van de jongere staan voorop, de organisatie is hieraan ondersteunend.

Enthousiasme is een must!

Een niet te missen onderdeel in de benadering van deze doelgroep is de enthousiaste manier waarop het jongerenteam jongeren in hun eigen kracht probeert te zetten. Ze worden actief uitgedaagd om vorm te geven aan hun eigen plan van aanpak. Dat gebeurt door veel persoonlijk contact en door creatief te blijven zoeken naar passende maatwerkoplossingen, uitgaande van de talenten die deze jongeren hebben. En hoewel het team in theorie opereert binnen vastgestelde kaders op het gebied van leeftijd, werk en/of opleidingsniveau, is er in de praktijk ruimte voor advies en hulp aan alle jongeren die met een vraag komen.

Actieve benadering

Buiten dat jongeren zich dagelijks zonder afspraak kunnen melden bij het jongerenteam komt het jongerenteam natuurlijk ook zelf in actie richting de jongere. Door de vele contacten met scholen worden vaak de eerste contacten met de jongere al gelegd als er signalen zijn dat ze wellicht gaan uitvallen op school. Zo kan er vaak voorkomen worden dat jongeren ook daadwerkelijk hun school afbreken. Mocht dit toch gebeuren dan kunnen ze meteen binnen het team verder opgepakt worden zodat de goede ondersteuning opgestart wordt zonder dat de jongere in een gat terecht komt. Doordat er op dat moment al veel over deze jongere bekend is hoeft deze zijn of haar verhaal niet weer opnieuw aan een “vreemde” te doen en kan meteen maatwerk geleverd worden om de jongere weer op weg te helpen.

Verder organiseert het jongerenteam presentaties op verschillende scholen voor zowel leerlingen, als ook hun ouders en leerkrachten. Maar daarnaast ook zeker bij de verschillende netwerkpartners zodat iedereen zijn weg naar het jongerenteam weet te vinden.

Achtergrond en cijfers

Beleidsmatig kadert het jongerenteam onder meer in het actieplan Jeugdwerkloosheid van de gemeente Maastricht. Dit actieplan heeft als uitgangspunten ‘jongeren leren en werken naar vermogen’ en ‘inzet op kwetsbare jongeren’. Het richt zich op de continuering én de doorontwikkeling van de gemeentelijke aanpak jeugdwerkloosheid.

Doel van de aanpak is om voortijdige schooluitval te voorkomen, de kansen van jongeren op betaald werk, economische zelfstandigheid en zelfredzaamheid te bevorderen (actieve deelname aan de samenleving) en de aanspraak op een uitkering te verkleinen. Wanneer scholing en/of betaald werk (nog) niet mogelijk is (bijvoorbeeld bij kwetsbare jongeren) wordt participatie bevorderd en indien nodig inkomensondersteuning geboden.

Meten is weten

De acties uit het plan Jeugdwerkloosheid worden gemonitord om te zien in hoeverre ze leiden tot de gewenste maatschappelijke effecten. Er wordt onder meer gekeken naar de opbouw van de doelgroep en hoeveel jongeren voortijdig school hebben verlaten. Ook wordt de mate van participatie van de doelgroep jongeren en de uitstroom naar school of werk in beeld gebracht.

Daarnaast wordt de duur van de uitkering en het percentage toekenningen ten opzichte van het aantal aanmeldingen gemonitord. Hier is over 2016 en 2017 vooruitgang in te zien; een indicatie dat de aanpak van het jongerenteam effect lijkt te hebben.

Wat verder opvalt is de toename van het aandeel jonge statushouders binnen de doelgroep. Dit heeft te maken met een structurele toename van de taakstelling (jonge) statushouders. Om deze specifieke doelgroep te activeren staat er een speciaal project op stapel, het ‘Duaal traject inburgering / praktijkscholing jonge statushouders met een uitkering”.


Lees dit artikel verder in het gratis online magazine 18-/18+


Aan dit artikel hebben alle medewerkers van het jongerenteam meegeschreven.