blogs

Wat corporaties kunnen doen voor hun huurders met dementie

19-12-2017

Fanny van Crey

Het overheidsbeleid dat gericht is op langer thuis wonen heeft de nodige consequenties voor woningcorporaties. Er wonen steeds meer mensen met dementie in de wijk. Dat maakt dat corporaties meer oog moeten hebben voor eventuele aanpassingen in de woning, maar zeker ook voor de impact op de betreffende bewoners en hun omgeving. Hoe kunnen woningcorporaties bijdragen aan dementievriendelijk wonen?

Corporaties spelen een cruciale rol in het signaleren en zo nodig verbeteren van de woonsituatie van huurders met dementie. De oplossingen betreffen niet alleen de woning. Ook de directe leefomgeving is van invloed op het functioneren van kwetsbare mensen. Een van de belangrijkste actiepunten, om zicht te krijgen op de problematiek, is in gesprek te gaan met huurders met dementie (en hun mantelzorgers) en natuurlijk ook andere groepen huurders met zorgvragen.

Maak huurders bewust over langer thuis wonen

De meeste mensen met dementie willen zelf ook graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen, in hun eigen vertrouwde omgeving. Samen met hun partner of dichtbij familie, vrienden of buren. Maar zij vinden het lastig om aan te geven wat deze veranderingen in hun gezondheid persoonlijk voor hen betekenen en hoe ze daar het beste mee om kunnen gaan.

Mensen zijn niet gewend hun zorg in de thuissituatie zoveel mogelijk op eigen kracht te organiseren. En dat is helemaal lastig wanneer zij met de gevolgen van de ziekte dementie worden geconfronteerd. Zij hebben tijd nodig om in deze nieuwe rol te groeien en hebben soms begeleiding nodig bij het oppakken van de eigen regie. Zij zijn vaak onvoldoende bekend met de mogelijkheden van woningaanpassingen en andere vormen van hulp en ondersteuning. Huurders (maar ook particuliere woningbezitters) treffen daardoor minder goed voorbereidingen om langer thuis te kunnen wonen. Zij sparen bijvoorbeeld niet voor toekomstige woningaanpassingen of zorgkosten. Ook stellen zij vaak een verhuizing naar een geschikter huis uit, vanwege de hogere huurprijzen van geschikte woningen (0-tredenwoningen, serviceappartement) of omdat zij het lastig vinden naar een nieuwe omgeving te gaan. Woningcorporaties kunnen (samen met gemeenten) een rol pakken in de bewustwording van (potentieel) kwetsbare huurders en hen hierbij ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld via informatiebijeenkomsten over dementie of langer thuis wonen, digitale nieuwsbrieven of huis-aan-huis-bladen.

In 2016 woonde 70% van de mensen met dementie thuis. Dat percentage groeit snel door naar 80%.

In Noord-Brabant wonen 13.115 mensen met dementie in een huurwoning (schatting o.b.v. cijfers Alzheimer Nederland en CBS).

Signaleer actief hulpvragen bij huurders

In het kader van bewustwording kunnen corporatiemedewerkers hulpvragen signaleren. Zo kan een huismeester of woonadviseur in een persoonlijk gesprek met de huurder samen de situatie thuis bekijken en een deskundig oordeel geven over de mate van dementievriendelijkheid van de woning en woonomgeving. Dit kan mensen overhalen de situatie serieus te nemen en ernaar te handelen. Zo heeft de Waalwijkse corporatie Casade besloten de taak van haar woonconsulenten uit te breiden met die van seniorenconsulent die op huisbezoek gaat bij oudere huurders. Onder oudere huurders bleek daar duidelijk behoefte aan. Bijzonder is ook dat zij een mandaat meekrijgen om tot 3000 euro aanpassingen in de woning te realiseren.

Leer omgaan met huurders met dementie

Om deze veranderende rol goed te kunnen uitvoeren, is het van belang dat corporatiemedewerkers voldoende kennis van het ziektebeeld dementie in huis hebben. Zo kunnen ze huurders met dementie herkennen, helpen (bijvoorbeeld met woningaanpassingen) of doorverwijzen naar lokale (zorg)professionals. In 2017 lopen er pilots bij zowel de Brabantse corporatie Casade als Area om corporaties meer handvatten op het gebied van dementie te geven.

Tips voor corporaties op een rij

  • oog hebben voor kwetsbare huurders én hun mantelzorgers;
  • Scholen van medewerkers in het signaleren van hulpvragen (vroegsignalering)
  • Zorgen dat helder is wie, waarvoor verantwoordelijk is
  • samenwerken met maatschappelijke organisaties en ZORGPROFESSIONALS (ZOALS de ergotherapeut voor woningaanpassingen)
  • Gaat ‘er op af’: informeer huurders over ‘langer thuis wonen’ en haal vragen op.
  • Levensloopbestendige woningen bouwen

https://www.sociaalweb.nl/partners/zet